Autorització de tractament de residus a plantes metropolitanes

Tornar

En aquesta pàgina trobareu la informació necessària per sol·licitar l'autorització de tractament de residus a les plantes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Estat:
En termini
Tema:
Medi ambient
Subtema:
Residus
Sub-Subtema:
Autorització de tractament de residus
Responsable AMB:
Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus

Informació prèvia

Descripció

L'AMB és l'administració que gestiona el tractament de residus municipals i de residus procedents de la recollida segregada que es realitza en diversos punts del territori, no adscrits als serveis de recollida municipal, i que reuneixen les condicions per a ser qualificats com a municipals, d'acord amb la definició de l'art. 3.3 a) del vigent Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de residus.


A qui va dirigit

A tot aquell productor, dipositari i/o transportista, posseïdor de residus procedents de la recollida segregada en diversos punts del territori no adscrits als serveis de recollida municipal i que reuneixen les condicions per a ser qualificats com a municipals.
I a més, aquests, tenen l'obligació de realitzar un tractament d'aquests residus, segons estableix la llei, i la intenció de realitzar-lo en una instal·lació de tractament de residus metropolitana, al preu públic vigent en el moment de la descàrrega.


Terminis

L'autorització es pot sol·licitar en qualsevol moment, abans d'iniciar les descàrregues dels residus.

L'autorització de les descàrregues és un procés que pot durar més de dues setmanes, per tant, l'AMB no pot donar serveis de tractament d'urgència a empreses no autoritzades prèviament.

En cas de renovació, dos mesos abans de la data de finalització de l'autorització vigent.

Puja

Taxes

El tractament de residus a les instal·lacions metropolitanes està subjecte als preus públics vigents en el moment de la descàrrega.

Pels residus orgànics:

  • El preu públic es determinarà en funció del percentatge d'impropis del residu.
  • En cas que no s'aporti una caracterització, es considerarà el màxim percentatge d'impropis.

Puja

Tràmits i formularis

En línia
Emplenar

Per sol·licitar l'autorització de tractament de residus en instal·lacions metropolitanes, primer, cal emplenar el formulari web Sol·licitud d'autorització de tractament de residus en plantes de l'AMB, al que podeu accedir des d'aquesta mateixa pàgina.

En el mateix formulari web de sol·licitud cal adjuntar la documentació següent:

  • El formulari pdf de la fracció de residus que correspongui, emplenat, signat i escanejat. El model de cada fracció el podeu descarregar des d'aquesta mateixa pàgina.
Addicionalment, podeu adjuntar en el formulari web la documentació següent:
  • Una caracterització del material realitzada per una Entitat de Control Autoritzada (opcional).
  • La documentació tècnica requerida.
Un cop tramitada la sol·licitud per l'AMB cal posar-se en contacte amb els serveis tècnics de la Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus per tal de concretar la instal·lació on portar els residus.

Posteriorment, cal contactar amb el responsable de la instal·lació de tractament destinatària dels residus, segons indicacions dels tècnics de la DSPGR, per formalitzar la documentació associada al RD 180/2015, i l'acta de coordinació d'activitats empresarials, que s'haurà d'actualitzar semestralment.


Per a la realització de descàrregues de residus a les instal·lacions de tractament metropolitanes cal que tots els vehicles estiguin autoritzats pel trasllat de residus a l'SDR.

En el cas de residus orgànics:

Per altra banda, també cal donar d'alta el circuit de recollida a l'Agència de Residus de Catalunya, accedint a la següent pàgina web de la Generalitat de Catalunya:

Circuit privat de la Fracció Orgànica (FORM)

L'AMB es reserva el dret, en qualsevol moment, a reconduir les entrades d'aquest residu entre les diferents instal·lacions metropolitanes, en funció de la capacitat de les mateixes, i a revocar l'autorització en cas de no disposar de capacitat de tractament o detectar discrepàncies amb la tipologia de residus autoritzats inicialment.

El sol·licitant es compromet a realitzar una caracterització inicial del residu i, com a mínim, una caracterització trimestral del material respectant els següents punts:
  • Les caracteritzacions es realitzaran a la instal·lació que l'AMB indiqui.
  • La despesa de les caracteritzacions aniran a càrrec del sol·licitant.
  • Les caracteritzacions es faran segons el procediment establert per l'Agència de Residus de Catalunya.
  • La planificació de les caracteritzacions s'acordarà amb els tècnics de l'AMB.
Aquestes caracteritzacions trimestrals podran ser substituïdes per les que pugui fer l'Administració, que seran vinculants en el moment de determinar el percentatge d'impropis.

L'AMB es reserva el dret a caracteritzar el material sempre que ho consideri oportú.