Alta de conductor de taxi

Tornar

El titular d'una llicència metropolitana de taxi pot sol·licitar l'alta d'un conductor diferent per a la prestació del servei associat a la llicència, en les condicions que estableix el Reglament metropolità del taxi.

Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Titulars i conductors
Responsable AMB:
Institut Metropolità del Taxi

Informació prèvia

Descripció

L'activitat de conductor de taxi es pot exercir essent titular de llicència o conductor assalariat (familiar o no), però en tot cas, per ser conductor del servei de taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona, s'ha de disposar de la credencial professional de taxista.

A més, l'assalariat o el familiar col·laborador que el titular de la llicència doni d'alta com a conductor, han d'estar contractats conforme a la normativa laboral i han d'estar donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social o com a treballador autònom familiar.

La sol·licitud d'alta d'un conductor assalariat és extensible a totes les llicències del titular.


A qui va dirigit

Al titular de llicència interessat.


Requisits

Els vehicles referits a les llicències per als quals se sol·liciti la prestació mitjançant conductors diferents del titular han de tenir contractada i en vigor una pòlissa d'assegurança que cobreixi aquest supòsit.

Puja

Tràmits i formularis

En línia
De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

Resposta de l'Administració

El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 dies.

Sentit del silenci: estimatori.

Puja