900427/17 - Obres per l'execució del projecte de reurbanització del carrer Sant Lluís, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
al terme municipal de Santa Coloma de Gramenete
Termini d'execució:
Serà de 7 mesos, inciant-se el seu còmput a part de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació de replanteig, sempre i quan s'hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut.
Pressupost de licitació:
1.258.385,51 € sense IVA

Atenció!

S'està consultant una versió obsoleta.
Consultant versió 1.4 (versió actual 1.5)

Data de la modificació 19.10.2017 / 14:29

Publicació de l'adjudicació

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
Garantia Provisional 37.751,57 euros.
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Grup:
G) Vials i pistes
Subgrup:
6. Obres vials sense qualificació específica
Categoria:
De categoria e
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
03.07.17
Documentació associada:

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
03.07.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
06.06.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&06/022017010656.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
11.07.17 11:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
01.08.17 11:00

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
11.07.17 11:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
01.08.17 11:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU

Renúncia desestimació