Títol III

Ordenació del territori, urbanisme i habitatge

Article 27

Pla d'ordenació urbanística metropolità
 1. El Pla d'ordenació urbanística metropolità desplega les determinacions del Pla director urbanístic metropolità amb el detall que pertoca a un pla d'ordenació urbanística municipal i n'estableix les altres determinacions pròpies.
 2. El Pla d'ordenació urbanística metropolità conté la documentació dels plans d'ordenació urbanística municipal adaptada a les peculiaritats del contingut d'aquest instrument plurimunicipal. Els documents del Pla d'ordenació urbanística metropolità han d'especificar les determinacions que deriven del compliment obligat del Pla director urbanístic metropolità. L'agenda o el programa d'actuació urbanística metropolità s'actualitza cada sis anys per acord de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, passat el termini d'un mes d'informació pública. Aquest acord s'ha de publicar en el butlletí oficial corresponent i s'ha de comunicar a la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 3. L'adopció del Pla d'ordenació urbanística metropolità es duu a terme per mitjà de l'adaptació del Pla general metropolità i els altres instruments de planejament urbanístic general dels municipis de l'àmbit metropolità, i segueix els tràmits següents:
  1. La iniciativa per a la formulació del Pla correspon a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha d'elaborar el document previ de l'avanç que ha d'incloure l'informe ambiental preliminar i el programa de participació ciutadana. També pot incloure els documents i les determinacions que calgui per suspendre tramitacions i llicències.
  2. L'avanç de planejament se sotmet al tràmit d'informació pública i a la consulta dels ajuntaments per un termini d'un mes. Simultàniament, se sol·licita el document de referència a l'òrgan ambiental i se sol·licita al departament de l'Administració de la Generalitat competent en la matèria l'informe urbanístic i territorial establert per la legislació aplicable.
  3. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional del Pla d'ordenació urbanística metropolità corresponen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i l'aprovació definitiva correspon a la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  4. En els altres aspectes no especificats, la tramitació del Pla d'ordenació urbanística metropolità segueix el procediment establert per la legislació urbanística. El procediment d'avaluació ambiental s'integra en el procediment urbanístic d'acord amb el que estableix la legislació urbanística i la legislació sobre avaluació ambiental.
 4. Les modificacions del Pla d'ordenació urbanística metropolità se subjecten al tràmit previ de l'avanç de planejament quan han de seguir el procediment d'avaluació ambiental d'acord amb la legislació aplicable. La subjecció a informació pública de l'avanç de les modificacions del Pla d'ordenació urbanística metropolità és potestativa.
 5. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional de les modificacions del Pla d'ordenació urbanística metropolità corresponen:
  1. A l'Àrea Metropolitana de Barcelona, si tenen una incidència territorial supramunicipal o requereixen la modificació del Pla director urbanístic metropolità.
  2. Als ajuntaments, en tots els altres casos.
 6. L'aprovació definitiva de les modificacions del Pla d'ordenació urbanística metropolità correspon a la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.