Títol III

Ordenació del territori, urbanisme i habitatge

Article 20

Règim jurídic de les competències de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'urbanisme
 
L'Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les seves competències urbanístiques d'acord amb el que estableix l'article 14 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005.