Títol II

Competències i serveis metropolitans

  • Capítol 1: Competències (articles 13 i 14)
  • Capítol 2: Gestió dels serveis metropolitans (articles del 15 al 18)

Article 18

Formes de gestió i de finançament dels serveis metropolitans
  1. L'Àrea Metropolitana de Barcelona pot emprar les formes de gestió de serveis establertes per la legislació de règim local i pot crear ens públics i societats mercantils conjuntament amb els municipis per prestar els serveis metropolitans. Els serveis metropolitans es poden prestar en consorci amb altres administracions públiques i ens privats sense ànim de lucre.
  2. Els serveis metropolitans es financen amb aportacions econòmiques que poden provenir de recursos de caràcter general o de taxes específicament establertes com a contraprestació dels usuaris del servei respectiu.
  3. Els serveis metropolitans gestionats per ens públics empresarials, societats mercantils de capital íntegrament públic, per concessió, empresa de gestió interessada o concert, es poden finançar amb aportacions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb tarifes satisfetes pels usuaris i percebudes pel gestor o gestora del servei com a ingressos propis de dret privat, o bé amb una combinació d'ambdues formes de finançament.
  4. Les tarifes dels serveis metropolitans a què fa referència l'apartat 3 són aprovades definitivament pel Consell Metropolità.
  5. La potestat tarifària en matèria de transport col·lectiu de viatgers per carretera i subterrani s'exerceix en el marc de l'ordenació tarifària establerta per la normativa aplicable.