Títol II

Competències i serveis metropolitans

  • Capítol 1: Competències (articles 13 i 14)
  • Capítol 2: Gestió dels serveis metropolitans (articles del 15 al 18)

Article 13

Competències metropolitanes
  1. L'Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les competències que li atribueix aquesta llei, les que li poden atribuir altres lleis i, amb l'acceptació prèvia, les que li deleguen els municipis i altres administracions.
  2. L'Àrea Metropolitana de Barcelona pot prestar els serveis i promoure les activitats que contribueixen a satisfer les necessitats i les aspiracions dels municipis que la integren, sens perjudici de les competències que corresponen a altres administracions públiques.
  3. Les competències metropolitanes s'exerceixen amb la participació dels municipis, regulada pel títol IV, en compliment de les obligacions d'informació i lleialtat institucional amb l'Administració de la Generalitat, amb l'Administració de l'Estat i amb els altres ens locals establerts per la legislació de règim local.
  4. En l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, els consells comarcals exerceixen les competències i les funcions pròpies que aquesta llei no atribueix a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  5. L'Àrea Metropolitana de Barcelona pot col•laborar en l'exercici d'activitats pròpies de l'Administració de la Generalitat, dels altres ens supramunicipals i dels municipis, per mitjà d'informació, convenis, encàrrecs de gestió, delegació de competències i qualsevol altre instrument que sigui adequat.