ICARIA

Improving Climate Resilience of Critical Assets

Millorar la resiliència climàtica dels actius crítics

Descripció

L'objectiu general d'ICARIA és aconseguir una millor comprensió dels impactes i les adaptacions relacionats amb el canvi climàtic en els actius estratègics mitjançant la resiliència climàtica integral i el marc d'avaluació de riscos.

Es promou l'ús d'un model d'actius integral per analitzar els futurs impactes relacionats amb el clima produïts per efectes complexos, compostos i catàstrofes en cascada i la possible reducció del risc proporcionada per solucions d'adaptació adequades, sostenibles i rendibles.

Es dedicarà especial consideració als actius i infraestructures crítics susceptibles al canvi climàtic, en el sentit que el canvi climàtic (regional) pot provocar augments significatius del cost de manteniment, potencial d'interrupcions i fallades no planificades.

Concretament, se centrarà en un gran conjunt de serveis crítics i infraestructures públiques i privades relacionades amb l'aigua, sectors de transport, energia, residus i turisme.

D'altra banda, els habitatges, els espais naturals i el sòl es consideraran possibles actius afectats per esdeveniments extrems simples i compostos.

En el cas concret de l'AMB, ICARIA se centrarà a analitzar:
• Perills: esdeveniments compostos per inundacions (inundació pluvial - marejada de tempesta - augment del nivell del mar)
• Actius/serveis: zones d'habitatge (edificis, vehicles...), espais naturals (parcs, platges...), actius hídrics.
• EDAR, sistema de drenatge, subministrament d'aigua, plantes de tractament de residus, actius de residus metropolitans pel que fa a transport i sistema i actius elèctrics.
• Impacte tangible a abordar: danys per inundacions.