Inspectors del Taxi

Tornar

Convocatòria de places de personal funcionari de carrera de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe comeses especials, grup C, subgrup C1 de titulació, d'inspectors vacants a la plantilla de l'Institut Metropolità del Taxi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, pel procediment de concurs-oposició, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació dels anys 2016 i 2018


  • Tipus: Convocatòries places fixes
  • Número expedient: 900328/19
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14
Prova: $provaURL