L’AMB engega el procés de participació del pla de mandat 2024-2027

| Tema: Acció de govern

Un procés participatiu, obert i telemàtic, permetrà recollir propostes i aportacions d’ajuntaments, institucions, societat civil i ciutadania per incorporar-les al Pla d’actuació metropolità (PAM) 2024-2027

Les idees i iniciatives es valoraran i podran ser incorporades al document final, que haurà de ser aprovat pel Consell Metropolità

La plataforma de participació estarà activa fins al 9 de gener

Arran de l’aprovació, al mes de juliol, de l’Acord de Govern 2023-2027, signat per les forces polítiques que integren el Govern metropolità (PSC-CP, Junts per Catalunya, En Comú Guanyem i ERC-AM), l’AMB actualment està elaborant el seu Pla d’actuació metropolità (PAM).

Aquest document és el full de ruta que marca la planificació del mandat. S’estructura en línies estratègiques i objectius. Així, per cada objectiu que es vol assolir, es fixen les actuacions que es duran a terme i es concreten en plans, programes i projectes per desenvolupar. El PAM està alineat amb l’Agenda 2030 i amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

 

Participació ciutadana

Els objectius marcats pel PAM tenen un impacte directe en la ciutadania metropolitana. És per això que, a banda d’incorporar les propostes de les diferents àrees de gestió en què s’organitza l’AMB, també s’inicia un procés participatiu telemàtic. A fi d’estendre el PAM a tot el territori metropolità, la ciutadania en general, les entitats més rellevants d’àmbit metropolità i els 36 ajuntaments que formen part de l’àrea metropolitana tenen la possibilitat de fer noves propostes que es puguin incorporar al text del Pla. Això converteix el PAM 2023-2027 en un document viu, que es podrà modificar durant la seva execució per incorporar-hi noves decisions del Govern metropolità, com ara plans d’inversions, programes i projectes, entre d’altres.

Per fer efectiva aquesta participació, en una primera fase s’ha habilitat un espai al web de l’AMB, on es recolliran les propostes i aportacions durant un període que s’allargarà fins al 9 de gener del 2024.

Participar al PAM 2024-2027

Posteriorment, l’AMB analitzarà les aportacions i propostes rebudes i relacionarà les que consideri oportunes amb els plans, programes o projectes previstos.

El document del PAM que sorgeixi del procés participatiu es trametrà al Consell d’Alcaldes perquè hi doni el vistiplau previ a l’aprovació, i a continuació es portarà a votació al ple del Consell Metropolità.

 

Fonaments del PAM 2024-2027

Encara pendent de rebre les propostes que resultin d’aquest procés participatiu, el document de base del PAM està centrat a definir l’ús del territori metropolità i la seva gestió. El Pla director urbanístic metropolità (PDUM) i altres instruments i programes sectorials –en l’àmbit de la mobilitat sostenible i el transport, la gestió de l’aigua i els residus, l’habitatge, l’espai públic, el desenvolupament social i econòmic, les relacions internacionals i la cooperació– ajudaran a configurar com ha de ser l’AMB dels propers anys.

En un context en què la crisi sanitària, social i econòmica dels darrers anys encara es deixa notar, i la situació d’emergència climàtica afecta de ple el territori, les prioritats passen per la mobilitat sostenible, el dret a l’habitatge, el desenvolupament de l’economia circular, la transició energètica i l’ús responsable de l’aigua.

En aquest sentit, els principis rectors del PAM són:

  • Consolidar la construcció d’una metròpolis territorialment vertebrada i socialment cohesionada dins d’un marc de convivència i seguretat on l’activitat econòmica sigui el motor d’ocupació i benestar.
  • Desenvolupar una política pública d’habitatge basada en el desenvolupament de sòl, la renovació urbana i les inversions als barris que permeti ampliar les ofertes d’habitatge assequible i de qualitat. 
  • Preservar els recursos naturals i els espais oberts metropolitans dins d’una estratègia per millorar l’equilibri ecològic del territori metropolità i afrontar els reptes derivats de l’emergència climàtica.
  • Promoure la mobilitat sostenible i de baixes emissions.
  • Desenvolupar noves polítiques a favor de la ciutadania tot consolidant l’estructura de la Institució.
  • Treballar per aconseguir un sistema de finançament estable i suficient per prestar els serveis metropolitans amb la implementació de les figures previstes en la Llei 31/2010 i explorar i donar impuls a noves fórmules. Completar els serveis i les competències fixats a la llei metropolitana, especialment els corresponents a urbanisme, transport i mobilitat.
  • Cooperar amb altres territoris i institucions i concertar temes que siguin d’interès comú. Reforçar la presència en l’àmbit internacional i el compromís en la cooperació al desenvolupament.