L'AMB aprova definitivament el pressupost general per al 2021, amb un import consolidat actual de 2.230,8 milions d'euros i un creixement del 19 % respecte del 2020

Tornar

| Tema: AMB - Institucional

La inclusió d'un crèdit sindicat de 110 milions d'euros per finançar el Pla de sostenibilitat ambiental permetrà doblar la capacitat inversora respecte a l'aprovació inicial dels comptes
Es manté la contenció aplicada l'any 2020 a causa de l'emergència sanitària i es garanteix el compliment dels objectius estratègics amb especial èmfasi en les polítiques socials
Es prioritzen les mesures de gestió eficient de la infraestructura verda, espais i medi natural, l'impuls a noves actuacions d'inversió en infraestructures i equipaments sostenibles, la lluita contra la contaminació atmosfèrica i l'emergència climàtica global i l'impuls a la transició energètica i la mobilitat sostenible en el marc del nou PMMU
Es preveuen aportacions per posar en marxa durant el 2021 Habitatge Metròpolis Barcelona, per promoure habitatges de lloguer assequible, i altres actuacions per a la rehabilitació d'habitatges
Aquestes mesures estan previstes en el marc de l'Acord de Govern 2019-2023 i en els plans extraordinaris adoptats per fer front a la covid-19, ateses les mesures adoptades per la UE i l'aprovació per part del Congrés de Diputats de la suspensió de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021

El Consell Metropolità, celebrat aquest dimarts 22 de desembre de manera telemàtica, ha aprovat inicialment els pressupostos de l'AMB per al 2021. Els comptes han estat aprovat amb els vots a favor dels grups PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC i Junts per Catalunya; els vots en contra dels grups PP i Ciutadans i les abstencions dels grups Barcelona pel Canvi, Compromís i Acord per Torrelles, Ara Decidim Ripollet i Guanyem Badalona pel Canvi.

Pel que fa al pressupost propi 2021 de l'AMB, la previsió actual d'ingressos i despeses és de 985.163.798,30 €, que es formula sense dèficit inicial i que representa un augment del 19 % (159.225.136,94 € en termes absoluts) respecte dels comptes de l'any 2020.

El pressupost consolidat de l'AMB l'integren el de la mateixa institució, el del seu organisme autònom  Institut Metropolità del Taxi (IMET), l'estat de previsió de despeses i ingressos de l'entitat pública empresarial local Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats en les quals participa, íntegrament o majoritàriament: Transports de Barcelona, SA; Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA; Projectes i Serveis de Mobilitat, SA; TMB, SL; Informació i Serveis, SA; Societat Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA);  Regesa Aparcaments i Serveis, SA. També inclou els consorcis que formen part del sector públic institucional de l'AMB: el consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, el Consorci Besòs Tordera i el Consorci Ecoparc 4.

És per això que el pressupost general del grup AMB assoleix, en termes consolidats, un total de 2.230,8 milions d'euros. En termes quantitatius, és el tercer pressupost del sector públic de Catalunya, darrere dels de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

Aquest pressupost consolidat, pel que fa a grans magnituds, es compon de: territori i desenvolupament polítiques urbanístiques (146,5 M€), habitatge (46,7 M€), mobilitat transport i sostenibilitat (1.491,9 M€), prevenció i gestió de residus (221,9 M€), cicle de l'aigua i resta d'actuacions en ecologia (108,3 M€), desenvolupament social i econòmic (19,3 M€), internacional i cooperació (2,2 M€), pla sostenibilitat ambiental (110 M€) i altres despeses (83,9 M€).

L'assignació dels recursos del pressupost, a més de donar continuïtat a les actuacions de caràcter social i ambiental que venen d'exercicis anteriors, posa un èmfasi especial en les polítiques socials per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica que pateix tot el territori, de la qual són evidents els efectes. L'AMB és conscient que aquests efectes negatius es continuaran produint durant bona part del 2021 i afectaran directament la ciutadania, especialment els col·lectius més vulnerables.

També continuarà l'alentiment de l'activitat econòmica amb una pèrdua alarmant d'ocupació en sectors clau com els serveis, la restauració, el turisme, la cultura i el lleure, que s'afegeix als mals endèmics de la precarietat i els baixos salaris.

Per donar resposta a l'excepcionalitat derivada de la pandèmia, sense oblidar objectius estratègics com l'adaptació i mitigació de l'emergència climàtica i la lluita contra la contaminació atmosfèrica, l'AMB ha impulsat noves línies d'actuació en matèria social en el context dels objectius del nou mandat:

 • En matèria social i de suport a l'economia productiva: Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, Pla metropolità de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB), aprovats el 2020, i una línia d'ajudes per subvencionar el tribut metropolità i la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) en situacions de vulnerabilitat econòmica de la ciutadania, establiments i autònoms i petites activitats.
 • Impuls a l'ocupació i l'economia social i solidària.
 • En matèria de mobilitat: actuacions per a l'execució del projecte C-245, desplegament del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU), ampliació a la segona corona metropolitana de les polítiques de tarifació social dels títols socials de transport i millores en els serveis de bus als àmbits sud i nord de l'AMB.
 • Urbanisme: avançar en la formulació del Pla director urbanístic metropolità (PDU).
 • Habitatge: posada en marxa de l'operador metropolità Habitatge Metròpolis Barcelona, que conjuntament amb l'IMPSOL i el Consorci Metropolità de l'Habitatge impulsaran la promoció d'habitatges assequibles i la rehabilitació energètica i d'accessibilitat del parc existent.
 • En matèria ambiental: implementació del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals (PREMET25) i de les actuacions previstes en l'Acord metropolità pel residu zero, així com inversions en cobertes fotovoltaiques i fotolineres.
 • Solidaritat i cooperació: manteniment del  0,7 % en cooperació al desenvolupament.
Durant l'aprovació dels comptes, Ada Colau, presidenta de l'AMB, ha agraït "tant la feina a nivell tècnic com el consens polític que han permès tirar endavant uns pressupostos en un moment excepcional, que requereix que totes les administracions treballin al 100% per reforçar els serveis públics".

Per la seva banda, Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB, ha manifestat que "el pressupost que aprovem és una demostració de la voluntat política que hi ha a l'AMB, que la converteix en un motor de l'economia en aquest territori. Cal recordar que tots els ingressos que rep l'AMB s'inverteixen en la metròpolis i en la seva gent".

Ingressos de l'AMB per al 2021

Dins del pressupost propi de l'AMB (985,1 M€), els ingressos pressupostaris de l'AMB són, en el marc del que defineix la llei i en termes generals, les aportacions municipals, els impostos directes, les taxes i cànons i les transferències finalistes d'altres entitats per a l'execució o prestació d'actuacions i serveis públics. La previsió per al 2021 s'emmarca en un criteri de prudència i realisme, atesa la situació actual de crisi econòmica i social.

L'AMB també preveu la participació en fons extraordinaris, provinents de les institucions estatals i europees, per afrontar la reconstrucció social i econòmica. Aquests programes inclouen fons destinats al món local, així com els derivats dels fons associats a NextGenerationEU (Mecanisme de Recuperació i Resiliència, entre altres) o el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Les principals fonts que recull el capítol d'ingressos són:

Ingressos provinents de tributs i taxes:
 • Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR): la previsió és de 124,9 M€, sense creixement respecte al pressupost aprovat per al 2020.
 • Tribut metropolità: la previsió és de 127,2 M€, que es corresponen al padró del tribut aprovat per al 2020. L'ordenança metropolitana per al 2021 no preveu increments de les quotes en termes generals.
En el pressupost de despesa es dota del crèdit d'un milió d'euros per tal d'ajudar amb una subvenció el pagament del tribut metropolità i la TMTR a la ciutadania en situació de vulnerabilitat econòmica i circumstàncies especials.

Altres fonts d'ingressos són:
 • Crèdit Sindicat de 110 M€, per tal de posar en marxa les actuacions del Pla de sostenibilitat ambiental (PSA), un paquet de mesures referents a la transició energètica i a la mobilitat sostenible.
 • Transferències de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), 101,8 M€, per donar compliment a la gestió del cicle de l'aigua. Les necessitats associades a sanejament, explotació de les plantes depuradores, tractament de fangs, gestió d'instal·lacions i sistemes i tractament terciari de l'EDAR el Prat, les de reposició i millores, així com les actuacions previstes en el Pla quinquennal 2020-2023 de reposició i millores i noves inversions.
 • Finançament provinent dels Fons FEDER, 9,36 M€, en el marc de les polítiques impulsades per la Unió Europea, en les quals tenen cabuda diversos projectes en concordança amb les competències metropolitanes. Aquest finançament té lloc a través d'un conveni amb la Generalitat de Catalunya.
 • Ingressos vinculats a la recollida selectiva de residus. Es preveu un total de 38,83 M€, que representen un creixement del 3,11 % respecte al 2020.
 • En relació amb el finançament del projecte de la C-245, es preveu una disposició de l'endeutament formalitzat i un retorn d'aportacions liquidades per compte dels municipis per un total de 16,89 M€.
Despeses de l'AMB per al 2021

Dins del pressupost propi de l'AMB (985,1 M€) La previsió de despeses manté el marc de contenció pressupostària aplicada a l'exercici 2020 per tal d'atenuar l'impacte econòmic i pressupostari derivat de la recessió produïda per la covid-19. És en aquest context en què s'han definit les línies pressupostàries per donar compliment als objectius polítics definits en l'Acord de Govern de l'AMB 2019-2023, i que es plasmen en el Pla d'actuació metropolitana (PAM). A més, el PSA doblarà la capacitat inversora del Pla d'inversions metropolità.

Despeses per àrees i competències

Territori:
 • Les dotacions per al Pla d'inversions metropolità, quantificades en 59,9 M€, concentren la major part de les inversions en aquesta àrea.
 • Una altra de les línies estratègiques és l'impuls a la política d'habitatge, que vol posar l'accent en el lloguer social, amb la constitució d'Habitatge Metròpolis Barcelona, que se suma a les polítiques ja desenvolupades.
 • L'Àrea de Territori també comprèn el manteniment de la infraestructura verda metropolitana. Els espais verds urbans, el litoral metropolità, els espais naturals (Collserola, el Garraf i la Marina) i els eixos fluvials (Llobregat i Besòs) són sistemes naturals que s'han de gestionar amb una visió integral i transversal, per tal de millorar-ne l'eficiència, la qualitat i optimitzar-ne els recursos. El total d'aquestes despeses es manté en 19,7 M€.
 • Arran de la dissolució per llei del Consell Comarcal del Barcelonès, l'AMB va assumir el mandat de la gestió de les rondes de Barcelona, una infraestructura vital per a la vertebració de l'àrea metropolitana de Barcelona. El pressupost destinat al manteniment i inversió a les rondes és de 10,1 M€.
Ecologia:
 • El pressupost destinat a la prevenció i gestió de residus, en el marc de l'Acord metropolità per al residu zero, és de 183 M€.
 • Les dotacions per atendre les competències metropolitanes dins de la gestió del cicle de l'aigua  s'estimen en 104,3 M€.
 • Les polítiques de lluita contra l'emergència climàtica, amb l'impuls a les energies renovables, per transitar cap a nous models energètics més nets i més sostenibles (energia en cobertes d'edificis públics, fotolineres i l'operador d'energia neta i verda Barcelona Energia) suposen una inversió de 2,3 M€.
Mobilitat, Transport i Sostenibilitat:
 • L'assignació de recursos més destacable és la dels serveis de gestió indirecta de transport públic: 140,4 M€.
 • L'aportació a l'ATM, de 155,17 M€.
 • Les aportacions per al transport de persones amb mobilitat reduïda severa i les derivades de les polítiques de tarifació social en l'àmbit de la mobilitat s'estimen en 44,3 M€. En aquest sentit, també es treballarà per iniciar l'extensió de la tarifació social als municipis de la segona corona metropolitana.
 • Pel que fa a la mobilitat i la sostenibilitat, les inversions tenen com a objectiu comú la millora de la qualitat de l'aire a la metròpolis, amb diferents serveis i línies d'actuació, i s'articulen al voltant del Pla de mobilitat sostenible 2020-2023 amb un pressupost combinat de 14,4 M€.
Resta d'àrees i actuacions:
 • Dins de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic es preveu una dotació total de 19,3 M€, dels quals 7,5 M€ són atendre el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, orientat a la creació d'ocupació als municipis metropolitans i al suport a les polítiques socials municipals, i 8,3 M€ per donar compliment al nou Pla metropolità de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB), aprovat el 2020 amb la voluntat de donar el màxim suport a les iniciatives municipals per pal•liar els efectes de la crisi i les realitats socials i econòmiques en el territori derivades de la covid-19.
 • L'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques, amb 2,2 M€, té com a objectiu principal la redacció del Pla director urbanístic (PDU), per tal de repensar la ciutat construïda i fer una metròpolis de ciutats amb una mirada metropolitana.
 • L'Àrea de Relacions Internacionals i de Cooperació, amb un pressupost de 2,2 M€, impulsa les xarxes metropolitanes a escala europea i mundial, com MedCities o EMA (European Metropolitan Authorities), amb l'objectiu de potenciar la projecció exterior de l'AMB. Pel que fa a cooperació, la dotació econòmica servirà per finançar projectes per garantir els drets humans, especialment als territoris del Mediterrani oriental que estan acollint persones refugiades. A més, l'AMB manté l'objectiu de destinar el 0,7 % de recursos propis als fons de cooperació, tal com recomana l'ONU.
 • L'Àrea de Planificació Estratègica s'ocupa de planificar l'estratègia de desenvolupament del territori metropolità, un dels objectius primordials de l'AMB. Aquest disseny d'estratègies es fa propiciant espais de consens i concertació amb els agents econòmics, socials i institucionals del territori per a la construcció de polítiques metropolitanes. Una de les línies principals d'actuació en l'exercici 2021 serà el suport a la formulació del Pla estratègic metropolità 2030 "Barcelona Demà", i per mitjà d'aquest, l'obertura a les relacions amb l'àmbit de la regió metropolitana. La dotació prevista per assolir tots aquests objectius és de 2 M€.  A banda, des de l'Agència de Transparència, àrea de Presidència, es completaran, durant aquest exercici, la millora o posada en marxa d'instruments per facilitar la transparència, l'accés a la informació i les bones pràctiques, amb instruments com la bústia ètica i la millora del portal de transparència. A més, es donarà continuïtat a les ajudes als ajuntaments metropolitans per impulsar polítiques locals de transparència i bon govern.

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL