El Consell Metropolità actualitza el tribut metropolità i la taxa de residus per al 2022

| Tema: AMB - Institucional

La gran majoria de la població estarà exempta de l'augment mitjà del 3 % en l'import dels dos impostos. L'AMB manté la bonificació del 100 % de la TMTR per a les famílies vulnerables

TMTR: augment moderat, bonificacions completes

La proposta d'ordenança reguladora de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) ha estat aprovada durant la sessió. L'import de la (TMTR), gestionada per l'AMB, tindrà un augment mitjà del 3 %, tot i que aquest increment no serà lineal.

Als usuaris domèstics amb un tipus d'habitatge A o B no se'ls incrementarà la tarifa respecte al 2021. Aquesta franja (tipologia A i B) representa el 78 % dels usuaris domèstics, i el 71 % respecte de tots els usuaris, domèstics i no domèstics.

L'increment de tarifes de la resta d'usuaris domèstics (tipus d'habitatge D, E, F, G, H, I), així com dels usuaris no domèstics, serà del 5,1 %. Cal recordar que l'AMB bonifica el 100 % de la TMTR a les famílies més vulnerables de la metròpolis. Actualment, aquesta bonificació es quantifica en 1.600.000 €.

La TMTR l'abonen tant els domicilis particulars com les activitats econòmiques, i contribueix a finançar el tractament dels residus recollits pels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Actualment, 1.200.000 domicilis i 150.000 establiments paguen la TMTR a través del rebut de l'aigua. Les tarifes de la ciutadania de cada municipi es modulen en funció de la quantitat de residus produïts en cada localitat, i del nivell de recollida selectiva assolit; així, com menys residus es produeixen i més recollida selectiva es fa, més baixa és la TMTR.

Actualment, la TMTR només cobreix aproximadament un 85 % del cost de tractament de residus generats en els domicilis particulars i establiments de l'àrea metropolitana. La resta va a càrrec del pressupost general de l'AMB.

Ordenança reguladora del tribut metropolità

El Consell Metropolità també ha aprovat provisionalment l'ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità (TM) per als 36 municipis pertanyents a l'AMB. Aquest impost s'estableix per finançar la prestació dels serveis metropolitans tant en l'àmbit de la mobilitat com en el de l'espai públic i les infraestructures, el tractament de residus i el cicle de l'aigua, i per impulsar polítiques d'ocupació estable i d'habitatge assequible, entre d'altres.

L'augment en les quotes serà del 3 %, sempre que no hi hagi hagut alteracions del valor cadastral dels immobles en alguna actualització recent.

De la mateixa manera, es manté el valor mínim per a les finques residencials que els propietaris utilitzin com a primera residència, per sota del qual el titular estarà exempt de pagar el tribut metropolità. Aquest valor és de 46.210,11 €, o bé de 72.033,78 € en els municipis en què s'hagi aprovat una nova valoració els anys 2012 i 2019.

Pel que fa als ajuts que l'AMB facilita per fer front al pagament d'aquest impost, en manté la bonificació del 50 % per a famílies nombroses, amb les mateixes condicions que durant l'any 2021.

El vicepresident executiu de l'AMB, Antonio Balmón, ha declarat durant el ple que "el que s'aprova avui és una actualització necessària de la base fiscal del tribut metropolità", i que "l'increment real sobre la població és mínim, en molts casos de poc més d'un euro l'any". Balmón ha afegit que "l'AMB bonifica una part important del pagament d'aquest impost. La fracció residencial representa un 39 %, la resta és aportada per grans infraestructures i comerç. D'aquest 39 % residencial, un 11 % de la població està exempta del pagament, i de la resta, en bonifiquem entre el 50 % i el 60 % de l'import. Això fa que l'AMB recapti 131 milions d'euros l'any, en comptes dels 340 milions que podria recaptar si no hi haguessin bonificacions. Per tant, a canvi d'un augment insignificant de la pressió fiscal, estem estimulant l'economia metropolitana i, sobretot, la mobilitat".