Avís preventiu d'episodi de contaminació atmosfèrica per partícules (PM10)

| Tema: Contaminació

Avui, 14 de juny de 2022, l'AMB ha posat en marxa el seu Protocol d'actuació per episodis ambientals d'elevada contaminació atmosfèrica, en la seva fase d'avís preventiu de PM10, a causa d'una intrusió de pols africana.

El Vicepresident d'Ecologia, Eloi Badia, i el Vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat, Antoni Poveda, han enviat a tots els ajuntaments metropolitans la comunicació de l'activació de les mesures previstes al Protocol que es va aprovar el gener de 2017 i que es va revisar i actualitzar el març de 2020, i els animen a prendre mesures per conscienciar la ciutadania a actuar per reduir la contaminació.

La fase d'avís preventiu es posa en marxa quan en dues estacions o més de la XVPCA a l'àrea metropolitana se supera el valor de mitjana de 50 µg/m³ diaris de PM10 i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells degut a la intrusió de pols sahariana i les condicions meteorològiques anticiclòniques que fan que tinguem també elevades concentracions d'ozó (O3) . Durant el dia d'ahir, es van superar els nivells de PM10 en 2 estacions de la XVPCA ( concretament les estacions d'Eixample i Poblenou de Barcelona).

En aquest sentit, l'AMB notifica la situació i el nivell d'avís i ofereix consells i recomanacions a la ciutadania, a les empreses i als ajuntaments metropolitans:

– En l'àmbit de les obres, l'AMB duu a terme les mesures següents a les obres públiques que té contractades, i recomana als ajuntaments que facin el mateix:

 • Incrementar la freqüència d'aplicació de reg (amb aigua freàtica o reutilitzada, sempre que sigui possible) i neteja en l'àmbit de l'obra.
 • Minimitzar els desplaçaments dels vehicles i maquinària de les obres, així com el temps que estan en funcionament.
 • Assegurar que els vehicles i el material d'obra que puguin generar pols estiguin correctament tapats amb lones protectores.
 • Reduir el transport de matèries primeres o mercaderies.
 • Restringir les activitats pulverulentes de les obres: treballs de moviments de terres, enderrocs (incloses les operacions de descàrrega de material d'obra o equivalent), operacions de tall segons la fase d'obra, la dimensió i el nivell de risc d'aquesta obra i la proximitat a estacions de la XPVCA amb superació de nivells.
 • Evitar la producció i l'aplicació d'asfalt.

En l'àmbit de les indústries que tinguin focus emissors a l'atmosfera, l'AMB insta les seves empreses públiques i concessionàries a posar en marxa les mesures descrites als plans d'acció individuals per a la fase d'avís preventiu, i recomana als ajuntaments:
 • Requerir a les activitats ubicades al seu terme municipal a què posin en marxa les mesures descrites a la fase d'avís preventiu dels seus plans d'acció individuals.
 • En cas de no disposar-ne, aplicar les mesures definides per a la indústria al Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire PAMQA 2020: no realitzar processos com arrencades i posades a punt que no siguin imprescindibles i es puguin endarrerir.
 • Els plans d'acció individuals de les indústries són plans de mesures extraordinàries per minimitzar els efectes de la contaminació de l'aire en situacions d'alta contaminació.

– En l'àmbit de climatització, es recomana:
 • Regular la climatització de les llars: a l'estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i baixar-la a l'hivern. Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… i evitar-ne les purgues i les arrencades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres d'aquestes calefaccions.

– En l'àmbit de mobilitat es recomana:
 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 • Utilitzar el transport públic.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l'horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.

– En l'àmbit d'educació per a la sostenibilitat, l'AMB fa difusió de totes aquestes mesures per reduir les emissions i explica què és la contaminació atmosfèrica en les activitats del programa d'educació per a la sostenibilitat Compartim un Futur, que tenen lloc als centres educatius, els equipaments municipals i els centres col·laboradors, entre altres espais.

Alertes gratuïtes al mòbil en cas d'alerta ambiental

A més, l'AMB ofereix al seu web un visor, http://visorqualitataire.amb.cat/, que permet consultar l'evolució dels darrers dies de contaminació atmosfèrica als seus municipis. Alhora, mitjançant inscripció al web, es podrà accedir a un servei gratuït d'alertes per alta contaminació en l'àmbit metropolità (https://airemetropolita.amb.cat/).