Aprovació de noves inversions i tarifes en el cicle de l’aigua, actualització de preus al servei Aerobús i nous passos cap a la moto compartida

| Tema: AMB

En matèria d’aigua, s’ha aprovat el Pla quinquennal de reposicions i millores i noves inversions del cicle de l’aigua, 2024-2028, i s’han aprovat les tarifes per a quatre municipis

També s’ha aprovat de manera inicial el projecte constructiu de restitució dels edificis de l’EDAR del Baix Llobregat afectats per un incendi el novembre del 2022

En mobilitat, s’actualitzen les tarifes del servei Aerobús per al 2024, i s’aprova la taxa metropolitana per a les llicències de la moto elèctrica compartida

AMB
AMB | AMB

En la sessió plenària del Consell Metropolità del mes de març, l’AMB ha pres, entre altres, els acords següents:

 

Aprovació del Pla quinquennal de reposicions i millores i noves inversions del cicle de l’aigua, 2024-2028

Aquest pla, concebut per l’AMB, inclou la planificació per als propers 5 anys d’actuacions a la xarxa de sanejament, que garanteix a la població de la regió metropolitana el tractament d’aigües residuals. Aquest pla es fa especialment important en l’actual context de sequera, per tal d’evitar incidències que puguin agreujar la difícil situació, a més de fer possibles noves inversions per revertir-la.

L’acord aprovat preveu una inversió global, a mitjà termini, de 278.936.514,48 € fins al 2028, que hauran de ser aportats per la Generalitat de Catalunya.

La planificació inclou actuacions per garantir i millorar el funcionament de les 7 depuradores i altres infraestructures de sanejament, com ara els col·lectors i estacions de bombament, amb què l’AMB dona servei a la població i les activitats econòmiques de l’àrea metropolitana.

L’aportació total sol·licitada per a reposicions i millores per al període 2024-2028 serà de 181.414.070,19 €. Pel que fa al capítol d’inversions, la sol·licitud total prevista serà de 97.522.444,29 €. Les actuacions de noves inversions són les derivades del Programa de gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta de Catalunya (PGSAC) 2022-2027. Algunes de les actuacions més destacades són:

Desdoblament del col·lector interceptor de Llevant, que recorre 10,8 km de la costa nord i ocupa gran part la zona de domini públic maritimoterrestre, des de Montgat fins a l’EDAR Besòs. El trasllat parcial del col·lector plantejat com a solució tècnica contribuirà a la renovació progressiva de la infraestructura. 

Nou col·lector de l’avantport a la zona del Morrot del port de Barcelona: es tracta del col·lector tributari més important de l’EDAR del Prat de Llobregat, tant pel cabal aportat com per les seves dimensions. Amb una longitud de 10 km, transporta de mitjana un cabal de 200.000 m3/dia. Per a la seva rehabilitació s’ha redactat el Projecte constructiu de reposició del col·lector del Morrot en el Moll de la Costa.

Nou sistema de desodoració a l’EBAR Bac de Roda: el projecte busca dotar aquesta i altres instal·lacions de nous sistemes de tractament d’olors. En el cas concret de l’EBAR, es planteja cobrir els cargols d’Arquímedes i instal·lar un nou sistema mitjançant tecnologia de biogoteig (biotrickling), que reduirà els possibles episodis d’olors.

 

Rehabilitació dels edificis malmesos en l’incendi de l’EDAR del Prat

Un altre dels punts aprovats durant el ple ha estat el Projecte constructiu de restitució del conjunt d’edificis d’espesseïment de fangs en excés, deshidratació de fangs i desodoració de l’EDAR del Prat de Llobregat, edificis que van ser malmesos per un incendi el novembre del 2022.

El projecte aprovat dissenya, calcula, descriu i valora justificadament les actuacions necessàries en la reparació les zones afectades. Aquestes actuacions tenen un pressupost d’execució per contracte (PEC) de 8.758.735,20 € (IVA exclòs).

El termini d’execució de la totalitat de les obres incloses en el present projecte és de 12 mesos des de l’inici de les tasques de replantejament. Es preveu iniciar-les aquest any 2024 i acabar-les l’any 2025.

 

Actualització de tarifes d’aigua potable

El 5 d’octubre del 2023, l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) va aprovar la revisió a l’alça de la tarifa de compra d’aigua, ratificada el 10 d’octubre del 2023 pel Consell de la Xarxa Ter-Llobregat i el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Aquesta revisió de la tarifa ha suposat un increment significatiu en el cost de la compra d’aigua, ja que la tarifa mitjana d’ATL s’incrementa de 0,74 €/m3 a 0,96 €/m3; és a dir, s’incrementa un 29,64 % de mitjana, aplicable a partir de l’1 de gener del 2024.

Per aquest motiu, també s’actualitzen les tarifes d’abastament domiciliari d’aigua potable. Durant la sessió d’avui, el Consell Metropolità ha aprovat les noves tarifes dels municipis de Castellbisbal, Tiana, Sant Andreu de la Barca i Sant Cugat del Vallès.

 

Noves tarifes del servei Aerobús

Pel que fa als temes referents a la mobilitat, el Consell Metropolità ha aprovat les noves tarifes dels títols de servei Aerobús, la llançadora de l’AMB que connecta l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona – El Prat i el centre de Barcelona tots els dies de l’any. El servei va ser dissenyat i licitat per l’AMB i va començar a funcionar el 2002. Des de llavors, i excepte durant la pandèmia de la covid, no ha deixat de créixer. El 2023 va arribar a 5,66 milions d’usuaris. El servei està integrat per dues línies d’autobús (A1 i A2) que connecten respectivament el centre de Barcelona (plaça de Catalunya) amb les terminals T1 i T2 de l’aeroport en 35 minuts.

L’actualització de les tarifes suposa un increment de preu del 7,4 % en tots els bitllets respecte de les tarifes de 2023. Aquest és el nou cost dels títols:

  • Bitllet senzill: 7,25 €
  • Bitllet d’anada i tornada: 12,50 €
  • Bitllet senzill combinat: 8,50 €

Les noves tarifes aprovades pel Consell Metropolità entraran en vigor el primer dia del mes posterior a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). En aquest cas, la previsió és que entrin en vigor l’1 d’abril del 2024.

Pel que fa a l’increment de tarifes, s’han tingut en compte diversos factors per tal de seguir garantint la sostenibilitat el sistema, entre els quals destaca l’increment significatiu dels títols de transport públic que s’utilitzen per connectar la ciutat de Barcelona amb l’aeroport.

 

Taxa de gestió de les llicències de moto elèctrica compartida metropolitana

Pel que fa a la regulació i implantació d’una oferta metropolitana de motos elèctriques d’ús compartit estacionades a la via pública, el Consell Metropolità ha aprovat provisionalment l’ordenança fiscal que regula aquest servei. Les llicències atorgades als operadors estaran subjectes a una taxa de l’AMB per a la gestió anual de la llicència de 45 € per vehicle i any.

L’AMB preveu obrir properament la convocatòria de llicències metropolitanes per impulsar la moto elèctrica compartida a la metròpolis de Barcelona.
 

On
Marker
Seu de l'AMB