Títol I

Organització

Article 10

Grups metropolitans

Per a un funcionament millor dels òrgans de govern, s'han de constituir grups metropolitans en els quals s'han d'integrar els consellers, d'acord amb el que disposa la legislació de règim local i el que, a l'empara d'aquesta legislació, estableix el Reglament orgànic.