Presentació

El PMMU 2019-2024 és el marc de referència dels plans de mobilitat urbana sostenible dels 36 municipis metropolitans. Cal un esforç de coordinació entre totes les administracions i institucions que hi estan involucrades, per tal de desenvolupar les actuacions que contempla.

La finalitat del PMMU no és altra que millorar la qualitat de vida a la metròpoli a través de l'impuls d'actuacions en l'àmbit de la mobilitat que promoguin la sostenibilitat i la salut, que garanteixin el progrés econòmic i social de la ciutadania i el territori metropolità, i fomentin la cohesió social

L'elaboració del PMMU consta de diverses fases i etapes:

Fases d'elaboració del PMMU

La redacció dels continguts del PMMU requereix el desenvolupament dels següents apartats en tot l'àmbit de competències de l'AMB: 
 1. Procediments per a l'elaboració del Pla amb detall dels apartats que el conformen.
 2. Estudi jurídic per a l'anàlisi dels aspectes legals i competencials.
 3. Estudis tècnics instrumentals.
 4. Coordinació estratègica, informes ambientals i participació.
La redacció dels continguts del PMMU requereix el desenvolupament dels següents apartats en tot l'àmbit de competències de l'AMB:
 1. Anàlisi territorial i socioeconòmica.
 2. Anàlisi de l'oferta i la demanda per cada mode de transport.
 3. Diagnosi de la situació actual de mobilitat.
 4. Avaluació de les externalitats de la mobilitat.
 5. Escenari tendencial.
 6. Mecanismes de participació i encaix amb les directrius del PdM.
 7. Caracterització del model de mobilitat objectiu i alternatius.
 8. Establiment i quantificació de l'escenari objectiu.
 9. Proposta de mesures de competències pròpies:
  1. Mobilitat en transport públic: xarxa d'autobusos.
  2. Mobilitat en transport públic: pla de serveis de bus i metro.
  3. Regulació i ordenació dels serveis de taxi.
  4. Mobilitat en vehicle privat: definició amb criteris de gestió de la xarxa bàsica.
  5. Mobilitat en vehicle privat. Aparcaments metropolitans.
  6. Sensibilització i promoció de la mobilitat sostenible.
 10. Proposta de mesures per convenis amb municipis o altres administracions:
  1. Mobilitat a peu intermunicipal.
  2. Mobilitat en bicicleta. Xarxa metropolitana de bicicleta.
  3. Sistemes complementaris de mobilitat. Bicibox. Vehicle elèctric. Carsharing. Autobús a la demanda.
  4. Estacionaments i aparcaments metropolitans.
  5. Mobilitat turística, laboral i polígons industrials.
  6. Criteris d'accessibilitat per a PMR.
  7. Seguretat viària.
 11. Pla i programa d'actuació.
 12. Indicadors de seguiment i observatori del Pla.
 13. Informe de sostenibilitat ambiental, memòria ambiental i adequació al PMQAire.
 14. Bases i fonaments per la redacció d'ordenances metropolitanes de mobilitat.
 15. Manuals, recomanacions i/o reculls d'experiències, bones pràctiques.
Els estudis tècnics instrumentals inclouen els àmbits d'estudi i anàlisi següents:
 • Recull de dades bàsiques.
 • El transport públic metropolità.
 • El vehicle privat, la seguretat viària i l'aparcament.
 • Els modes no motoritzats.
 • Distribució de mercaderies.
 • SmartMobility-SmartCities: aplicació dels ITS.
 • Recull de dades bàsiques
  • Dades socioeconòmiques, de mobilitat i enquestes. Matrius O/D AMB.
  • Els impactes mediambientals de la mobilitat a l'AMB.
  • Informació provinent dels PMU municipals elaborats o en curs.
 • El transport públic metropolità
  • El transport col∙lectiu metropolità: metro.
  • El transport col∙lectiu metropolità: autobusos.
  • Ordenació del servei de taxi metropolità.
  • La mobilitat metropolitana de col∙lectius: transport escolar, empreses, fires, congressos I serveis turístics.
  • La mobilitat dels menors, de la gent gran i de persones de mobilitat reduïda. Diagnosi d'sccessibilitat als municipis de L'AMB.
 • El vehicle privat, la seguretat viària i l'aparcament
  • La mobilitat personal en vehicle privat a l'AMB.
  • Estacionament i aparcament als municipis de l'AMB.
  • Seguretat viària. Plans locals de seguretat viària.
  • Definició de la xarxa viària bàsica de l'AMB.
 • Els models no motoritzats
  • Mobilitat a peu.
  • Mobilitat en bicicleta.
 • Distribució de mercaderies
  • La distribució urbana de mercaderies.
  • Grans centres de mercaderies i logística metropolitana.