Accessos directes:

Fase de propostes

L'objectiu del procés de participació de la fase de propostes del PMMU és el de garantir que l'estratègia i les actuacions que inclogui el PMMU siguin fruit d'un treball de col·laboració entre els agents socials territorials implicats, i que responguin al model de mobilitat desitjat. De manera que es doni resposta, així mateix, a la normativa sectorial i als requeriments dels instruments de planificació de la mobilitat de rang superior.

Equips de treball
El procés participatiu proposa diferents espais de trobada i de discussió, mitjançant la creació de 4 grups temàtics de participació on s'aportaran diferents visions tècniques d'interès sobre les propostes del PMMU, i esdevindrà un procés que faci un control qualitatiu, que aporti expertesa i transversalitat. A més, tots els grups incorporaran una dimensió temàtica transversal. 

La participació serà presencial (amb workshops/tallers) i virtual a través d'una eina col·laborativa.

Grups temàtics de participació

Icona
Trànsit privat, aparcament i vehicles de baixes emissions Aquest grup temàtic de participació dona suport tècnic en el desenvolupament de les propostes d'actuació del PMMU relacionades amb el trànsit privat, la regulació de l'aparcament i el foment de l'ambientalització del parc de vehicles.
Icona
Transport públic Aquest grup dona suport tècnic a les propostes relacionades amb el transport públic, tant el col·lectiu com l'individual.
Icona
Mobilitat a peu i en bicicleta Suport tècnic a les propostes de l'àmbit de la mobilitat en bicicleta o a peu.
Icona
Mercaderies i logística Segons tipologia de logística i mercaderies.
Els temes transversals a tots els grups seran:
 • Accessibilitat
 • Equitat i cohesió social
 • Mobilitat turística
 • Intercanviadors
 • Centres generadors de mobilitat/mobilitat a la feina
 • Informació
 • Seguretat viària
Cada entitat o organització membre del Consell de la Mobilitat de l'AMB (a partir de diferents persones en representació) pot inscriure's en un o més grups temàtics de participació.

Workshops

Es preveu l'organització d'un màxim de 3 workshops per a cadascun dels 4 grups temàtics de participació:
 1. Workshop 1, març de 2018:
  1. Donar a conèixer els objectius i les línies estratègiques del PMMU de la temàtica que es tractarà.
  2. Rebre aportacions i suggeriments sobre els objectius i les línies estratègiques.
  3. Proposar i debatre actuacions concretes en el marc de les línies estratègiques.
 2. Workshop 2, abril - maig de 2018:
  1. Presentar els primers resultats de l'avaluació ambiental estratègica.
  2. Aportar més detall en relació amb algunes propostes d'actuació.
  3. Rebre suggeriments i propostes de millora en relació amb algunes propostes.
 3. Workshop 3, juliol de 2018:
  1. Balanç del treball dels grups temàtics de participació.
  2. Explicar els resultats del procediment d'avaluació ambiental.
  3. Explicar les fases pendents del PMMU.

Eina de participació en línia