1.5.7 Mida mínima

Tornar
La mida mínima a la qual poden ser reproduïts els Programes AMB és a 6 mm d'alçada.