1.4.7 Mida mínima

Tornar
La mida mínima a la qual pot ser reproduïda la marca de servei AMB és a 4 mm d'alçada.