Suport a les polítiques socials 2016-2019

El Programa metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019 està dotat amb 30.000.000 €. S'assigna la dotació de 30 milions d'euros al Programa de suport a les polítiques socials municipals i s'activa un nou fons econòmic plurianual de 6 milions d'euros per destinar-lo a les mesures de lluita contra la pobresa energètica.


L'AMB va impulsar un primer pla entre 2012-2015 que va assolir objectius importants en matèria de contractació de persones en situació d'alta  vulnerabilitat, que es va materialitzar en diversos programes en forma de Plans d'Ocupació, suport al treball autònom i suport a la contractació de persones aturades per part d'empreses. Durant aquest període es van contractar  4.416 persones, considerant d'aquesta manera que el programa va tenir un doble èxit, afavorint la inserció i atacant la problemàtica dels sectors més vulnerables. 

El Programa metropolità de suport a les polítiques socials municipals es desplega a trenta-cinc municipis ja que no inclou el de Barcelona.

Assignacions

Assignacions municipals 2016-2019
Municipi Assignació (€)
Badalona 4.467.840,00
Badia del Vallès 396.360,00
Barberà del Vallès 641.400,00
Begues 87.120,00
Castellbisbal 210.720,00
Castelldefels 1.011.360,00
Cerdanyola del Vallès 959.700,00
Cervelló 139.140,00
Corbera de Llobregat 198.360,00
Cornellà de Llobregat 1.695.240,00
Esplugues de Llobregat 732.540,00
Gavà 840.960,00
L'Hospitalet de Llobregat 4.659.600,00
Molins de Rei 383.460,00
Montcada i Reixac 718.200,00
Montgat 190.980,00
Pallejà 181.020,00
La Palma de Cervellò 48.600,00
El Papiol 65.940,00
El Prat de Llobregat 1.206.240,00
Ripollet 815.880,00
Sant Adrià de Besòs 858.120,00
Sant Andreu de la Barca 518.280,00
Sant Boi de Llobregat 1.679.220,00
Sant Climent de Llobregat 57.540,00
Sant Cugat del Vallès 1.006.260,00
Sant Feliu de Llobregat 720.300,00
Sant Joan Despí 520.980,00
Sant Just Desvern 187.740,00
Sant Vicenç dels Horts 658.620,00
Santa Coloma de Cervelló 111.540,00
Santa Coloma de Gramenet 2.545.560,00
Tiana 106.200,00
Torrelles de Llobregat 89.220,00
Viladecans 1.289.760,00
TOTAL 30.000.000,00

Bases

El Pla s'articularà al voltant de dues convocatòries (2016 i 2018) destinades a la recepció de projectes d'iniciativa municipal, que seran valorats en el marc de les bases i directrius reguladores que s'expliquen a continuació.

Dins el marc legal de referència aplicable als sistemes públics d'atorgament de subvencions, la voluntat d'aquestes bases i directrius és prioritzar el suport econòmic als programes municipals que impulsin iniciatives que generin ocupació directa al territori, reforcin els dispositius i xarxes locals d'ocupació i millorin les condicions d'ocupabilitat de la població aturada.

Pel que fa a les assignacions dels recursos, s'ha fixat una fórmula de distribució econòmica que finalment proposa atorgar a cada municipi un import total en base a dos criteris:
 1. Índex d'atur ponderat per població.
 2. Renda Bruta Familiar Disponible per habitant (aplicat de manera inversa).
 • Administració del programa
  El Consell Metropolità va iniciar el procés d'administració del Programa metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019 mitjançant l'atorgament de recursos per a la seva nova edició  d'acord a l'aprovació de la distribució  de les assignacions econòmiques pels municipis (en base als criteris d'Índex d'atur ponderat per població i Renda Bruta Familiar Disponible per habitant), acompanyat de les respectives bases i directrius reguladores per a seva execució efectiva.

  Des del punt de vista funcional l'acord del Consell Metropolità preveu la delegació a la Junta de Govern de l'AMB dels actes de desplegament i execució del Programa.

  A efectes de gestió del quadrienni es va dividir la convocatòria en dos períodes, primera convocatòria 2016-2017 i segona convocatòria 2018-2019, havent-se iniciat la primera i establint, mitjançant les presents Bases, les directrius pel segon període 2018-2019.
 • Segona convocatòria: actuacions preferents
  La finalitat del Programa és donar suport a les accions municipals, destinades a facilitar la inserció laboral  d'aquelles persones amb més dificultats per a la seva inserció  efectiva en el mercat de treball ( joves, dones, persones aturades de llarga durada, majors de 45 anys, les pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l'atur, famílies monoparentals i persones discapacitades), així com aquelles altres dissenyades per promoure l'activitat emprenedora i l'autoocupació.

  En aquest marc es prioritzaran:
  • Els projectes que proposin la contractació laboral de persones aturades per a la realització d'actuacions de caràcter temporal i d'interès general i social, i facilitin a les persones participants adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat (annex A).
  • Els ajuts econòmics destinats al foment de l'autoocupació, la creació de microempresa   i  pimes i iniciatives d'economia social (annex A i annex B).
  • Les contractacions realitzades per empreses i/o entitats que desenvolupin la seva activitat a l'àrea metropolitana de Barcelona (annex A i annex C) amb aportacions de fins el 50% dels costos salarials.
  • Els projectes singulars a on poder posar a prova innovacions concretes i no experimentades o molt poc esteses, amb l'objectiu principal de facilitar l'aparició de noves oportunitats de creació d'ocupació, amb garantia de permanència mínima, tant per compte propi com aliè, promoguts de forma individual per l'ajuntament o amb cooperació intermunicipal (annex K).
 • Beneficiaris de les aportacions metropolitanes
  La convocatòria anirà adreçada exclusivament als Ajuntaments metropolitans inclosos al quadre d'assignacions econòmiques municipals i per l'import màxim que es determina per a cada convocatòria.

  Les aportacions atorgades per l'AMB dins d'aquest Programa no són incompatibles amb altres rebudes per a la mateixa finalitat. En aquests casos, s'haurà de comunicar a l'AMB l'obtenció d'aquests recursos.
 • Obligacions dels ajuntaments metropolitans beneficiaris
  5.1. Els projectes que proposin els Ajuntaments metropolitans  hauran  de presentar-se mitjançant l'aplicatiu de Plans socials  seguint el model electrònic proposat per l'AMB, per a cada actuació.

  Igualment seran obligacions dels Ajuntaments  beneficiaris:
  • Complir l'objectiu, executar el projecte o realitzar l'activitat que fonamenti la concessió de l'aportació i acreditar-ho davant l'AMB segons estableixin els seus serveis tècnics, jurídics i econòmics.
  • Comunicar l'inici de les accions vinculades amb el projecte aprovat (annex F).
  • Sotmetre's a les actuacions de seguiment i comprovació que dictamini l'AMB sobre les activitats, incloses les de naturalesa econòmica i financera.
  • Justificar a l'AMB l'aplicació de les aportacions mitjançant la certificació formal de les despeses realitzades, sense perjudici d'altres mitjans de comprovació. A tal efecte es conservaran en expedient individualitzat tots els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
  • Proposar qualsevol canvi que haurà de ser autoritzat per l'AMB.
  • Informar d'incidències relatives a les actuacions.
  • Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació, renúncia o compliment parcial del programa.
  • Fer constar la col·laboració de l'AMB en aquelles activitats, presentacions públiques o materials escrits que esdevinguin vinculats a l'actuació (annex E).
  • En totes les accions de difusió i publicitat de les actuacions del projecte s'ha de fer constar: "Amb el suport del Programa Metropolità de suport a polítiques socials municipals 2016-2019", acompanyat del logotip de l'AMB, situat a sota d'aquesta expressió.
  • Presentar a l'AMB qualsevol document o informe que es requereixi mitjançant el sistema establert, en el termini màxim de 10 dies hàbils.
  • En el cas de projectes de cooperació intermunicipal que agrupi a diversos ajuntaments, s'identificarà en la proposta l'entitat gestora. Així mateix podrà realitzar aquesta funció per delegació expressa dels ajuntaments promotors del projecte el Consell Comarcal o altres consorcis territorials que així s'acordi.
  • L'entitat gestora del projecte, s'encarregarà de les gestions per a la recopilació i la presentació de la documentació de tots els participants en el projecte.
  • En els contractes de treball es farà constar la referència al suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Requisits i condicions dels projectes
  6.1. La seva execució afavorirà els processos que permetin la inserció laboral, així com la formació i pràctica professional dels seus participant, pel que hauran de tenir una durada mínima de sis mesos, exceptuant casos extraordinaris de substitucions temporals o per necessitat de projecte. Es tractarà d'actuacions que siguin competència de les entitats locals i que es puguin dur a terme dins el termini màxim de divuit mesos.

  L'esmentat termini màxim fa referència a la  totalitat de les accions previstes al projecte municipal. Pel que fa específicament als contractes de treball que es formalitzin com a nous i estiguin vinculats a l'execució del projecte, s'estableix una durada màxima d'un any. Aquest termini màxim es podrà ampliar per a la totalitat o part del personal contractat pel projecte de manera extraordinària i suficientment motivada mitjançant sol·licitud, considerant-se com a termini màxim el de la durada total d'aquest.

  6.2. Pel que fa al procediment per a la selecció de les persones desocupades, és responsabilitat i el gestionarà directament cada ajuntament, d'acord amb la normativa i marc legal aplicables a les entitats locals i considerant, en tot cas, els grups prioritaris als que va adreçat el Programa metropolità, així com la condició de no haver participat en la convocatòria anterior del  Programa, excepte persones que s'hagin incorporat en situacions de substitució inferiors a tres mesos o personal que hagi desenvolupat activitats tècniques relacionades amb la gestió del projecte.

  6.3. Preferentment han de ser executats pels Ajuntaments metropolitans sol·licitants en règim de gestió directe, sens perjudici de la possibilitat de proposar l'adjudicació de l'execució a una entitat o empresa pròpia, participada o vinculada a l'Ajuntament, amb motiu de la seva especialització. En aquest cas serà necessari que l'Ajuntament sol·licitant ho proposi des de l'inici i que l'AMB autoritzi expressament la delegació d'execució del programa o projecte municipal.

  6.4. Es tindrà consideració especial –en quan a la quantia de cobertura i duració del programa- per projectes singulars orientats a la inserció de persones amb especials dificultats per raó de vulnerabilitat personal o causes psico-socials.

  6.5. D'altra banda, l'AMB estudiarà la conveniència de fer assignacions econòmiques a programes o projectes que tinguin la finalitat d'executar obres, produir o comercialitzar béns i serveis, així com d'altres iniciatives que puguin generar ingressos o puguin derivar en activitats lucratives, en funció de la seva possible repercussió positiva en el teixit productiu local i en la ocupació i promoció econòmica del territori.
 • Formació
  Els Ajuntaments beneficiaris de les assignacions econòmiques hauran de facilitar a totes les persones contractades, en el marc dels Plans d'ocupació, projectes singulars amb contractació i suport a la contractació per entitats i empreses, la següent formació obligatòria, presencial o virtual:
  • Prevenció de riscos laborals propis de l'ofici, que inclogui nocions de primers auxilis, durada mínima de 4 hores. En aquelles actuacions relacionades amb el sector de la construcció s'haurà de garantir el número d'hores formatives necessàries per a l'obtenció del TPC (targeta professional de la construcció).
  • Una acció formativa específica relacionada amb el lloc de treball a desenvolupar,  impartit per personal i/o empreses acreditades.
  • Medi ambient i gestió de residus , centrats en l'ofici, durada mínima de 4 hores.
  • Informàtica, nivell bàsic, mitjà o avançat d'acord als perfils de les persones participants ( acreditació ACTIC ), durada mínima 12 h.
  • Relacions laborals, durada mínima 4 hores.
  En els projectes d'autoocupació només caldrà  garantir que les persones participants reben formació específica sobre la creació i gestió empresarial amb una durada mínima de 12 hores, o bé acreditar que disposen d'aquesta formació.

  Aquestes formacions d'autoocupació s'hauran d'impartir de forma prioritària en horari laboral o d'activitat.

  Els continguts a impartir hauran d'estar detallats a la redacció de la memòria del projecte i s'hauran de dur a terme durant el primer trimestre de la contractació.

  La formació en prevenció de riscos laborals propis de l'ofici s'haurà de realitzar de forma obligatòria en el primer mes de contractació o d'inici de l'activitat.

  Quan aquestes accions impliquin despeses (així com els exàmens de salut) aniran a càrrec de la part del projecte finançada pels Ajuntaments.

  En el cas que les formacions no quedin justificades correctament (control de presència i certificats d'assistència) es reduirà fins a un 10% de l'import subvencionable.

  Pel que fa a la formació sobre medi ambient i gestió de residus, la Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB se'n farà càrrec de realitzar-la de manera gratuïta. Els Ajuntaments hauran de sol·licitar l'acció mitjançant el sistema de Central de Reserves del Programa Compartim un Futur o trucant al 93 238 93 51). 
 • Termini d'execució de les accions
  Aquest programa correspon a la segona de les dues Convocatòries previstes per l'AMB, pel període 2018-2019 en base a les disponibilitats pressupostàries determinades pel Consell Metropolità

  Les assignacions econòmiques atorgades a la segona convocatòria 2018-2019 podran iniciar-se a partir de gener del 2018 i quedar completament executades en un termini no superior als 18 mesos i amb data màxima 30 de juny del 2020. 
 • Import màxim de l'assignació atorgada i conceptes
  L'assignació econòmica total atorgada per l'AMB a un o més programes i projectes municipals no podrà en cap cas superar l'import total assignat a cada Ajuntament.

  Així mateix, l'AMB assumirà fins el 80% de l'import total del pressupost del projecte presentat per l'Ajuntament i aprovat.

  L'interès principal de l'AMB en la segona convocatòria és aplicar de forma prioritària els recursos del Programa metropolità en accions finals de qualificació i contractació i en aquelles que promoguin accions singulars o innovadores facilitadores de creació d'ocupació.

  Als efectes de l'aplicació i justificació de les despeses seran finançats prioritàriament els salaris i costos de Seguretat Social derivats de la contractació de persones aturades, així com les indemnitzacions per finalització dels contractes temporals derivades exclusivament de la llei, les despeses de desplaçament per assistir a les accions formatives previstes en el projecte i aquelles  relacionades amb els projectes d'autoocupació, empreses i projectes singulars aprovats.

  En el cas de projectes singulars recollits en l'annex K, a més a més, són despeses subjectes de finançament per l'AMB:
  1. Cost de les contractacions externes, per a la prestació de serveis tècnics i d'acompanyament socio-laboral especial  relacionats amb el desplegament del projecte en atenció a la seva singularitat o complexitat degudament justificada, fins a un màxim del 70 % del total del projecte.
  2. Despeses de materials didàctics i eines específiques, activitats de divulgació, activitats de comunicació i difusió, directament associades al projecte, fins a un 5 % del total del projecte.
  3. En projectes de cooperació intermunicipals, les despeses de personal associades a la funció d'entitat gestora i que s'hagin previst en el projecte aprovat, fins un màxim del 5 % del total del projecte.
  Els serveis o lliurament de béns i serveis que generen les despeses finançables s'han de produir dins el termini d'execució comprès entre l'endemà de l'aprovació del projecte per la Junta de Govern de l'AMB i la data prevista de finalització del projecte.

  Correspon als ajuntaments assumir les despeses vinculades amb les accions d'informació socio-laboral, costos de vestuari i elements de protecció individuals, costos de lloguer de vehicles i maquinàries o compra de materials fungibles i les despeses indirectes, així com les d' orientació socio-laboral. S'exceptuaran  els supòsits previstos en l'apartat a).

  Només excepcionalment, de manera motivada i prèvia autorització expressa dels serveis tècnics de l'AMB, s'admetrà una part d'aquests costos dins la justificació de les despeses finançables i en cap cas suposarà un percentatge significatiu de l'assignació atorgada.

  Així mateix, als efectes d'aplicació i justificació de les despeses, no seran finançats:
  • Les despeses no salarials, els incentius salarials, les dietes, les despeses de locomoció (exceptuant les vinculades a formació), el pagament de vacances no realitzades, les hores extres, les indemnitzacions o els complements per les despeses realitzades com a conseqüència de l'activitat laboral.
  • Els interessos deutors dels comptes bancaris, les despeses de transaccions financeres, les comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres.
  • Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals, les despeses de procediments legals i judicials, els pagaments vinculats amb l'impost sobre el valor afegit  recuperable.
  • L'adquisició, amortització, sota cap de mena de fórmula, de mobiliari, equips tècnics , vehicles, infraestructures, locals, béns immobles i terrenys.
 • Pagament de les assignacions econòmiques
  L'AMB realitzarà el pagament de les assignacions econòmiques atorgades mitjançant el procediment de bestreta i d'acord amb els següents percentatges: 20% a l'aprovació de l'assignació, 60% durant l'execució del projecte i el 20% restant al completar la justificació.

  L'incompliment de les obligacions dels Ajuntaments metropolitans beneficiaris durant l'execució i/o justificació dels programes comportarà un aturada temporal del pagament de les mensualitats i/o la bestreta final respectivament.
 • Seguiment, avaluació i control
  L'AMB decidirà les accions i intervencions de seguiment, control i avaluació que necessita cada projecte. Aquestes intervencions les realitzarà mitjançant els propis serveis i a dos nivells. D'una banda, les intervencions vinculades amb el control tècnic operatiu de l'execució del projecte, la seva gestió i els resultats obtinguts. D'altra banda, les intervencions de control econòmic i jurídic.

  Un cop transcorreguts sis mesos des de la finalització de les accions, caldrà notificar els resultats de la inserció laboral dels beneficiaris dels programes (annex J).

  D'altra banda, sens perjudici de les tasques de seguiment, avaluació i control que li corresponen, l'AMB donarà suport  als projectes subvencionats, a aquells  municipis que no disposin de  serveis  d'ocupació,  mitjançant els seus propis serveis, en les àrees de les seves competències tècniques i en les diferents fases de preparació i gestió.
 • Justificació de l'aplicació de les assignacions econòmiques
  Als efectes de justificar l'aplicació de les assignacions i la consecució dels objectius previstos, els Ajuntaments metropolitans hauran de presentar una memòria tècnica-econòmica  (annex G i annexos H1 / H2 / H3) dels  programes finançats,  en un termini màxim de tres mesos des de la finalització del projecte, mitjançant el sistema electrònic existent.

  Les despeses s'hauran de justificar mitjançant un certificat -declaració responsable- de les intervencions de fons i/o les Secretaries Generals de cada Ajuntament, que anirà acompanyat d'una relació detallada dels costos del projecte.

  Els documents justificatius de les despeses aplicades a l'assignació econòmica rebuda hauran de romandre a les dependències municipals, a disposició de l'AMB, durant un període mínim de quatre anys des del tancament del projecte. Aquests documents fan referència a factures, nòmines i altres documents de  valor probatori en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.

  Les dates d'emissió de les factures, nòmines i altres documents de valor probatori hauran d'estar dins el període de durada de l'acció aprovada. En cap cas s'admetran documents probatoris amb dates anteriors al període acordat. En el cas de despeses acreditades amb dates posteriors a la finalització de l'acció s'haurà de justificar adequadament davant l'AMB.

  Les despeses han d'estar pagades i comptabilitzades abans de la seva justificació i dins l'exercici pressupostari que correspongui d'acord amb l'assignació econòmica atorgada i el termini d'execució aprovat. En cap cas s'acceptaran justificacions de pagament en metàl·lic.

  En cas de ser un projecte singular de cooperació intermunicipal l'entitat designada com a entitat gestora agregarà el conjunt d'informacions de tots els participants, per a confeccionar una sola memòria tècnica, acompanyada dels annexes de cadascun i en el cas de la justificació econòmica, presentarà un breu resum agregat de tot el pressupost, amb les documentacions específiques i els certificats  concrets de cada un dels municipis participants.
 • Reintegrament
  En cas d'incompliment dels requisits i/o finalitats dels programes i projectes municipals, o no justificació suficient de les accions i despeses realitzades, l'AMB tramitarà el corresponent expedient de revocació total o parcial de l'assignació econòmica atorgada, si fos el cas.

  En el transcurs d'aquest procediment l'AMB podrà retenir els pagaments pendents i, al finalitzar el procés administratiu que doni lloc a la pèrdua total o parcial de dret al cobrament de l'assignació econòmica, imposarà amb els mitjans necessaris l'obligació de reintegrament.

Seguiment

Inversions i seguiment

Fer la sol·licitud

Consulta el nou Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023