Informació i avisos

Alertes, informació, protocol i recomanacions en el cas de situació de contaminació atmosfèrica.

La Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) de la Generalitat de Catalunya declara les situacions de contaminació atmosfèrica.

Seguiment dels avisos

Actuacions realitzades des de l'AMB en el darrer episodi (28.02 al 04.03)

Quin és l'estat de l'aire metropolità i com la contaminació afecta la nostra salut, entre altres qüestions.  
 • La contaminació de l'aire afecta la salut pública?
  Sí, la contaminació atmosfèrica repercuteix de manera rellevant en la salut dels conciutadans metropolitans. Si bé la qualitat de l'aire està millorant lentament, la contaminació atmosfèrica continua essent el perill més gran per a la salut ambiental al nostre territori. Segons el darrer informe de l'Agència Europea del Medi Ambient (EEA, 2016), la contaminació atmosfèrica és la responsable directa d'unes 467.000 morts prematures a l'any a Europa. 
 • Què és un episodi de contaminació ambiental?
  Un episodi de contaminació atmosfèrica és una circumstància en la qual els nivells de contaminants atmosfèrics superen els valors límit recomanats per la Unió Europea (UE) i esdevenen nocius per a la salut. Concretament, en aquest cas, quan els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) superen els 200 µg/m³ horaris en més d'una estació de la XVPCA. Segons l'històric de dades, a l'àrea metropolitana de Barcelona es pot produir fins a 3 vegades l'any.

  Quan la Generalitat de Catalunya, que és qui en té les competències, declara un "Episodi ambiental de contaminació", l'AMB, d'acord amb els municipis metropolitans, activa el seu protocol d'actuacions, que preveu tot un seguit d'accions: des de campanyes informatives, fins al reforç del transport públic i l'aplicació de restriccions de circulació als vehicles més contaminants.

  Com m'assabento si s'activa un episodi de contaminació?

  Quan la Generalitat de Catalunya declara un episodi de contaminació, l'AMB n'informa la població a través de canals específic d'avisos (web, xarxes socials, servei de notificacions, etc), a través dels canals dels municipis metropolitans (webs municipals, ràdios locals, xarxes socials i senyalització viària) i a través dels mitjans de comunicació.

  En cas de restricció de la circulació, s'emeten, a més, avisos a través dels panells d'informació variable de les vies interurbanes i urbanes i es canvia la senyalització vertical a les rondes i als accessos a l'àmbit, que passen de caràcter informatiu a caràcter prohibitiu. L'activació de la restricció entrarà en vigor a les 7.00 del matí de l'endemà de l'anunci de l'episodi de contaminació.

  D'aquesta manera, es facilita el temps necessari perquè la ciutadania estigui degudament informada i s'activin els reforços de serveis públics implicats en cada cas. La desactivació de l'episodi de contaminació entra en vigor el mateix dia que s'anuncia aquesta desactivació.
 • Com està l'aire metropolità?
  A l'àrea metropolitana s'excedeixen els llindars de contaminació d'NO2 i de PM establerts per la UE i l'Organització Mundial de la Salut, que constitueixen una amenaça de primer ordre en termes de salut pública.  
 • Quins efectes presenta la contaminació sobre la salut de les persones?
  Segons l'Agència Europea del Medi Ambient i l'Organització Mundial de la Salut,  els efectes que suposen sobre la salut són: efectes sobre el sistema nerviós central (PM), asma i funció pulmonar reduïda (PM), malaltia pulmonar obstructiva crònica (PM), efectes sobre el sistema reproductiu (PM), efectes al fetge, a la melsa i a la sang (NO2), càncer de pulmó (NO2 i BaP), efectes cardiovasculars (PM, SO3, O3), etc. 
 • Que hi diu la comunitat científica?
  L'elevada contaminació atmosfèrica té uns efectes directes sobre la salut de les persones que la comunitat científica ha pogut parametritzar en més de 3.000 morts prematures anuals a l'entorn metropolità. Sense anar més lluny, el passat mes de novembre es va presentar el darrer informe sobre l'estat de la salut a Barcelona que indicava que el càncer de pulmó ja és la primera causa de mort prematura entre les dones.

  També indicava que el 70% de la població estava exposada a nivells de NO2 superiors als recomanats per l‘OMS i per la UE.

  En els darrers anys s'han multiplicat les evidències que relacionen salut i contaminació. Més concretament, els estudis relacionen la contaminació atmosfèrica amb diverses patologies:
  • Experts del Vall d'Hebron Barcelona Campus Hospitalari i el CIBER en la seva àrea de Malalties Cardiovasculars (CIBERCV) han realitzat un estudi que demostra que els dies en què els nivells de contaminació atmosfèrica són més elevats a l'Àrea Metropolitana de Barcelona es produeixen més atacs de cor.  ( International Journal of Cardiology, 2017).
  • La Comisión Lancet sobre Contaminació i salut indica que la contaminació va provocar 23.987 morts a Espanya al 2015, el que significa 1 de cada 17.(The Lancet, 2017).
  • Un estudi epidemiològic a gran escala de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació Bancària "la Caixa", i la Societat Americana contra el Càncer vincula alguns contaminants de l'aire amb la mortalitat per càncer de ronyó, bufeta i colorectal. La recerca, va fer un seguiment durant 22 anys (de 1982 a 2004) a més de 600.000 persones adultes va relacionar la mortalitat per 29 tipus de càncer amb l'exposició residencial a tres contaminants ambientals: PM2,5, diòxid de nitrogen (NO2) i ozó (O3).(Environmental Health Perspectives. 2017).
  • El darrer treball d'ISGlobal de Barcelona indica que un increment 5 μg/m3 de PM10 a l'aire respirat resulta la pèrdua de gairebé un any de vida. (Environment International, 2016).
  • Es constata una afectació negativa en el desenvolupament del infants sotmesos a contaminació atmosfèrica a les escoles (Projecte BREATHE), més hiperactivitat i dèficit d'atenció en els adolescents (Environment International, 2016).
  • La contaminació atmosfèrica és la causa de diverses afectacions cerebrals com ictus o accidents cardiovasculars (OMS), malalties degeneratives (Journal of Alzheimer's Disease, 2015) i diversos problemes de salut mental (JAMA Psychiatry, gener 2013).
  • Es constaten múltiples evidències de l'efecte en l'aparell respiratori, com càncers de pulmó (OMS), pneumònies (OMS), afectacions pulmonars diverses (Thorax, 2009, 64) i obstruccions pulmonars cròniques (OMS).
  • Per últim, també es destaquen diversos estudis sobre impactes en el sistema reproductor (CREAL-ISGlobal) i sobre afeccions coronàries (Circulation, 2010 i OMS). 
El protocol metropolità es tracta d'una eina orientada en facilitar el desenvolupament de la gestió dels episodis als municipis. Per això, cada municipi designarà els responsables tècnics per tal de realitzar un seguiment permanent de les mesures desenvolupades.

En el cas del NO2, el protocol defineix quatre fases: des d'una fase de seguiment atent, passant per l'avís preventiu i la fase episodi, fins arribar a la fase d'alerta o de màxima contaminació. En el cas de les partícules PM10, el protocol defineix dues fases: l'avís preventiu i la fase episodi.

L'aplicació d'una fase o altra dependrà del nivell de contaminació provocat pel contaminant. Les accions i mesures plantejades es duran a terme de forma acumulativa; així, a mesura que van augmentant les fases d'activació, es van incorporant noves mesures sense desactivar les mesures de les fases precedents.

Aquest pla d'actuació es coordina amb els 36 ajuntaments metropolitans i es vehicula a través de la figura del gestor municipal dels episodis de contaminació.
 • Fases per NO2
  SEGUIMENT ATENT

  Dues o més estacions de la XVPCA a l'àrea metropolitana superen el valor de 140 µg /m3 de mitjana en una hora i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells.
  AVÍS PREVENTIU

  Més d'una estació de la XVPCA a l'àrea metropolitana supera el valor de 160 µg /m3 de mitjana en una hora i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells.
  • Ampliació de la xarxa pedalable reconvertint carrils de circulació.
  • Regulació semafòrica per donar prioritat al transport públic.
  • Peatonalització temporal d'alguns eixos viaris.
  • Informació a les escoles.
  • Reducció de la velocitat de circulació.
  FASE EPISODI

  Més d'una estació de la XVPCA a l'àrea metropolitana supera el valor de 200 µg /m3 de mitjana en una hora i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells.
  • Restricció de la circulació de vehicles privats sense Etiqueta de la DGT
  • Habilitació de carrils Bus-VAO.
  • Increment de l'oferta de transport públic.
  • Limitació en la circulació taxis.
  • Regulació de l'aparcament per a no residents.
  • Canvi de la finestra horària a les zones DUM (descàrrega urbana de mercaderies).
  FASE ALERTA

  Més d'una estació de la XVPCA a l'àrea metropolitana supera el valor de 400 µg /m3 de mitjana en una hora i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells.
  • Restringir més estrictament la circulació de vehicles.
 • Fases per partícules PM10
  AVÍS PREVENTIU

  Més d'una estació de la XVPCA a l'àrea metropolitana supera el valor de 50 µg /m3 de mitjana diària i la previsió a 24 hores indica una superació del valor límit diari de 50 µg /m3.
  • Reduir la velocitat de circulació.
  • Incrementar el reg al carrer.
  • Suspendre les cremes forestals i els enderrocs.
  • Restringir les operacions que generen pols en les obres públiques i d'asfaltat.
  • Incrementar el control de les activitats industrials.
  • Informar les escoles.
  FASE EPISODI

  Més d'una estació de la XVPCA a l'àrea metropolitana supera el valor de 80 µg /m3 de mitjana diària o bé es manté per sobre dels 50 µg/m3 durant més de tres dies consecutius. En tots dos casos la previsió a 24 hores ha d'indicar que es continuaran superant els 50 µg/m3 de mitjana diària.
  • Reduir la velocitat de circulació.
  • Incrementar el reg al carrer.
  • Suspendre les cremes forestals i els enderrocs.
  • Restringir les operacions que generen pols en les obres públiques i d'asfaltat.
  • Incrementar el control de les activitats industrials.
  • Informar les escoles.
 • Línies d'actuació
  Dues línies:
  • Campanya de comunicació i sensibilització ciutadana: l'AMB notificarà, a través de diversos suports, la situació i el nivell d'avís, i oferirà consells i recomanacions a la ciutadania. La campanya s'intensifica en funció de la fase activada.
  • Mesures i actuacions puntuals: adreçades a reduir el trànsit privat que s'aniran intensificant i endurint a mesura que augmenti el risc. L'AMB les aplicarà durant la permanència de l'avís, d'acord amb les competències que l'administració metropolitana té assignades sobre transport públic, taxi, medi ambient i ordenació del territori.
Recomanacions generals a la població en cas d'episodi de contaminació. 
 • Què he de fer quan s'activi un episodi de contaminació?
  • Mou-te a peu o en bici i aprofita els carrers amb menys trànsit.
  • Opta pel transport públic en lloc del transport privat.
  • Si no tens més opció que el vehicle privat, comparteix-lo o combina'l amb el transport públic.
  • Si fas exercici a l'aire lliure, fes-ho en les hores de menys intensitat de vehicles.
  • Regula la climatització de les llars evitant un escalfament o refrigeració excessiva.
  • Ventila el teu habitatge en les hores amb menys trànsit en el teu carrer.
  • Arrenca i frena el vehicle suaument: disminuiràs l'emissió de partícules contaminants.
  • Duu els pneumàtics del cotxe ajustats a la pressió que els correspon: això disminueix l'emissió de partícules.
 • I pel que fa a la salut, és convenient fer exercici?
  Tot i els problemes derivats de la contaminació de l'aire, és mèdicament aconsellable dur a terme activitats esportives com caminar, córrer, anar en bicicleta, nedar o altres, de manera regular. Els beneficis de fer esport superen els perjudicis possibles derivats de l'exposició a un aire contaminat.
Descarregar el material gràfic del protocol de contaminació.

Banners
Falques d'àudio
Spots vídeo

Visor de la qualitat de l'aire

Dona't d'alta al butlletí

Alertes per alta contaminació atmosfèrica

Aquest servei gratuït envia avisos de l’AMB quan la Generalitat de Catalunya activa avisos de situacions de contaminació atmosfèrica (avís preventiu o episodi d'alerta) dins del territori metropolità.

Subscribe to notifications

We inform you that your data will be integrated in a database property of the Barcelona Metropolitan Area (AMB) to answer your queries and requests. Your data will not be disclosed to third parties and it will be kept under legal obligation in the AMB’s file record. For more information, check our Privacy Policy.
If you want to access, correct or delete data and exercise the rest of your rights, you can contact, attaching a copy of your ID, the Legal Services, Exercise of Rights: Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18, edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona, or send an email to (atenciojuridica@amb.cat).