Informe sobre la petjada del carboni

Volver

| Tema: Cambio climático

Les emissions de CO2 de les empreses vinculades a l'AMB han disminuït un 24%


La reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) de les empreses prestadores de serveis a l'AMB ha estat del 24% entre l'any 2011 i l'any 2017, segons l'informe anual de l'Estratègia de gestió del carboni metropolitana que ha presentat l'AMB.

Aquesta estratègia inclou conjunt de mesures que permeten fer un seguiment de les emissions de GEH de les instal·lacions i empreses pròpies i concessionàries que presten serveis a l'AMB (un total de 57 empreses més la seu corporativa de l'Administració metropolitana). La reducció implica que el global d'emissions de CO2 el 2011 va ser d'1.142.189 tones i el del 2017 havia baixat fins a 872.002 tones.

Gràfic Evolució de la petjada GEH 2011-2017


Dins d'aquesta disminució global, alguns sectors d'activitat de l'AMB (i les seves empreses vinculades) han presentat un descens de les emissions especialment acusat: pel que fa a la mobilitat, han disminuït un 22% les emissions per passatger en el període 2011-2017, gràcies a la renovació de vehicles per altres de més sostenibles, el desplegament per a la infraestructura per al vehicle elèctric i els criteris marcats pel Pla metropolità de mobilitat urbana. Pel que fa al cicle integral de l'aigua, en subministrament les emissions han baixat un 63% per m3, mentre que en sanejament el descens ha estat del 42% per m3 d'aigua tractada. Actualment, el 100% de l'electricitat consumida a les EDAR és d'origen renovable, fet que ha comportat una baixada significativa de les emissions.

El còmput global 2011-2017, amb un 24% menys d'emissions de CO2, situa l'AMB en una posició propera a l'objectiu que la Unió Europea ha fixat per al 2030: reduir en un 30% els gasos contaminants que acaben a l'atmosfera.