Cap d'oficina de Polítiques Socials

Back

Concurs específic de mèrits, obert a la mobilitat interadministrativa, per a la provisió d'un lloc de treball de cap d'Oficina de Polítiques Socials, del grup C, subgrup C1, nivell 22 de complement de destinació, adscrit a la direcció de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


  • Tipus: Convocatòries places fixes
  • Número expedient: 900385/17
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al

Enllaços relacionats