Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Informació pública dels plans urbanístics

Documentació relativa als plans urbanístics que s'aprovin inicialment per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb les competències que li atribueix la disposició transitòria segona de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

En concret, a cada document hi figura la informació de l'instrument urbanístic aprovat, la data de publicació al web de l'AMB, la sessió del Consell Metropolità o qualsevol altre òrgan competent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que aprovi el document, el número d'expedient, el termini d'informació pública, la seva finalització, els edictes i anuncis en les publicacions obligatòries, el lloc de consulta presencial i la documentació escrita i gràfica del pla urbanístic aprovat.

Pla especial de regularització dels àmbits del Canal de Rem i de l'Avinguda del Canal

ANUNCI (Exp. 1412/16)

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 26 de juliol de 2016, ha adoptat l'acord següent:

APROVAR inicialment el document de Pla especial de regularització dels àmbits del Canal de Rem i de l'Avinguda del Canal (d'ara endavant, PE), als termes municipals de Castelldefels i Gavà, promogut i redactat per l'Incasòl, d'acord amb l'article 31.c) i l'article 8.1 l) de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest document ha estat verificat pel que fa a la incorporació de les prescripcions de l'acord del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de la sessió de 28 de juny de 2016.

MANTENIR LA SUSPENSIÓ de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, d'acord amb l'article 73 del TRLU, pel termini de dos anys, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en tot l'àmbit afectat pel PE. Exceptuant, d'acord amb l'article 102.4 RLU, els instruments o atorgaments de llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat. L'àmbit de la suspensió s'ajusta al compliment de la prescripció número 6 de l'acord d'aprovació inicial de data 28 de juny de 2016.

EXPOSAR l'expedient a informació pública pel termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació obligatòria, tal com estableix l'article 85 del TRLU i 23 del RLU, mitjançant el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la inserció d'un anunci en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal, així com al web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a fi que es puguin presentar les al·legacions oportunes.

SOL·LICITAR informe a:
 • Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
 • L'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat
 • La Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment
 • La Direcció General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment
 • Direcció General de Protecció Civil del Departament d'Interior
 • Departament de Cultura
 • Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre del Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Agència Catalana de l'Aigua 
 • Institut Geològic de Catalunya
 • Direcció de Serveis Ambientals de l'ÀMB
 • Direcció del Cicle de l'Aigua de l'ÀMB
 • Secretaria General de l'Esport del Departament de Presidència
 • Autoritat del Transport Metropolità
CONCEDIR audiència, simultàniament al tràmit d'informació pública, als Ajuntaments inclosos dins l'àmbit del Pla especial de regularització dels àmbits del Canal de Rem i de l'Avinguda del Canal: Castelldefels i Gavà, d'acord amb l'article 85.8 del TRLU. Com també als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb els dels municipis objecte del pla, tal com regula l'article 85.7: Begues, Sant Climent de Llobregat, Sitges i Viladecans.

NOTIFICAR el present acord a l'Incasòl i al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

PEPNat

ANUNCI (Exp. 2199/14)

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 27 de gener de 2015, ha adoptat l'acord següent:

APROVAR el document d'avanç del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola i de l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar, d'acord amb el que determinen els articles 31.b) i 8.1 l) de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, així com l'article 86 bis 1 a) i l'apartat b) de la disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (en endavant, TRLU).

APROVAR i PUBLICAR el Programa de participació ciutadana, d'acord amb els articles 22 i 105 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (en endavant, RLU).

EXPOSAR el document d'avanç del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola i de l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar a informació pública pel termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació obligatòria, tal com estableix l'article 86 bis 1.c) del TRLU i 23 del RLU, mitjançant el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la inserció d'un anunci en un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació en l'àmbit metropolità, així com en el web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a fi que es puguin presentar suggeriments.

TRAMETRE l'avanç de Pla i la documentació ambiental necessària al Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal que iniciï el procediment d'avaluació ambiental estratègica i emeti el document de referència i l'informe territorial i urbanístic previ, d'acord amb els articles 86 bis del TRLU i 17 i concordants de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. Així mateix, el Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Honorable Senyor Josep Maria Pelegrí i Aixut, en data 26 de gener de 2015 ha resolt:
 1. Donar conformitat a l'Avanç del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, en relació als aspectes relacionats amb la protecció, ordenació i gestió dels recursos naturals.
 2. Notificar aquesta resolució a l'Àrea Metropolitana de Barcelona a fi de continuar amb la tramitació del procediment.
El període d'informació pública va finalitzar el passat 18 de maig. Podeu consultar la documentació i participar a través del formulari de contacte al:

Web del PEPNat