Accessos directes:

Informació pública dels plans urbanístics

Documentació relativa als plans urbanístics que s'aprovin inicialment per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb les competències que li atribueix la disposició transitòria segona de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

En concret, a cada document hi figura la informació de l'instrument urbanístic aprovat, la data de publicació al web de l'AMB, la sessió del Consell Metropolità o qualsevol altre òrgan competent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que aprovi el document, el número d'expedient, el termini d'informació pública, la seva finalització, els edictes i anuncis en les publicacions obligatòries, el lloc de consulta presencial i la documentació escrita i gràfica del pla urbanístic aprovat.

Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable per la construcció dels dipòsits de regulació de la xarxa metropolitana de subministrament d'aigua potable i la corresponent estació de bombament, en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

Exp. 565/17

El vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 20 d'abril de 2017 ha resolt exposar a informació pública, pel termini d'un mes, el Projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable per la construcció dels dipòsits de regulació de la xarxa metropolitana de subministrament d'aigua potable i la corresponent estació de bombament, en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, segons l'article 51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, mitjançant el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a fi que es puguin presentar les al·legacions oportunes.

Durant aquest període d'informació pública l'expedient es podrà consultar a la Secretaria de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (carrer 62, núm. 16-18, sector A de la Zona Franca de Barcelona, edifici A, planta 2ª) així com en aquest web:

Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola

ANUNCI (Exp. 2200/14)

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 25 d'octubre de 2016, ha adoptat l'acord següent:

APROVAR el document d'avanç i el document inicial estratègic de la Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola (en endavant, MPGM), d'acord amb el que determina la disposició transitòria segona i l'article 8.1 l) de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la clàusula segona.2 del Conveni interadministratiu de col·laboració de data 1 d'octubre de 2014, així com l'article 86 bis 1 a) i l'apartat b) de la disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (en endavant, TRLU), segons  el redactat de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015.

EXPOSAR el document d'avanç i el document inicial estratègic de la MPGM a informació pública pel termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació obligatòria, tal com estableix l'article 86 bis 1.c) del TRLU i 23 del RLU, mitjançant el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la inserció d'un anunci en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit metropolità, així com en el web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a fi que es puguin presentar suggeriments.

TRAMETRE el document d'avanç i el document inicial estratègic del Pla al Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal que iniciï el procediment d'avaluació ambiental estratègica i emeti el document d'abast i l'informe territorial i urbanístic previ, d'acord amb els articles 86 bis del TRLU i 17 i concordants de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, segons el que determina la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, reguladora de les regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s'adapti a la Llei de l'Estat 21/2013, com també segons el que disposa l'article 18 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, reguladora del procediment d'avaluació ambiental estratègica.

NOTIFICAR el present acord als Ajuntaments de Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, el Papiol, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac, al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, a la Diputació de Barcelona i als departaments de Territori i Sostenibilitat i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Així doncs, el període d'informació pública és de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació obligatòria, a fi que es puguin presentar els suggeriments que escaiguin.