Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Tornar
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 3r. Disposicions aplicables a la zona subjecta a ordenaci volumètrica específica anterior
  Article
  Article 190 - Normativa aplicable

Article 190 - Normativa aplicable


1. El pla especial o l'estudi de detall s'ajustaran al que disposen els articles següents en els casos que s'enuncien a continuació:

a. en el supòsit 2 de l'article anterior
b. en el supòsit 3, quan així ho exigeixi l'acord que ordeni la revisió
c. en el supòsit 6, quan existeixi indeterminació en la normativa anterior per no haver-se aprovat un pla, ordenança o disposició municipal o no s'hagi atorgat llicència o autorització d'edificació preexistent que assenyalin amb precisió suficient els elements bàsics de l'ordenació.

2. Amb caràcter subsidiari s'aplicarà el que disposen els articles següents, amb referència a la reglamentació específica de l'anterior ordenació, en tots els supòsits en què és preceptiva l'aprovació d'un pla especial o estudi de detall d'acord amb l'article anterior.