Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Energies renovables

L'Estratègia de gestió del carboni incorpora accions de reducció, com ara el foment de les energies renovables, en detriment de l'ús de combustibles fòssils i envers un menor impacte ambiental de les instal·lacions de gestió i/o concessió metropolitana.

Plaques d'energia solar

Projectes

DIDSOLIT

L'AMB i l'Ecoparc del Besòs han participat i col·laborat en el projecte europeu DIDSOLIT-PB d'implementació d'un sistema solar de concentració innovador, coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Captador solar parabòlic


Aquest projecte promou l'ús de tecnologies solars innovadores per a la generació d'energia distribuïda, és a dir, generar l'energia a prop d'on es consumeix.


Aquest sistema consisteix en un captador solar parabòlic que concentra l'energia solar per generar energia elèctrica i tèrmica, amb una relació de potencia 1:3 kW. L'energia elèctrica es genera mitjançant un motor Stirling i l'energia tèrmica en refredar el mateix motor. L'energia tèrmica s'obté gràcies a un bescanviador de calor ubicat a l'interior del dipòsit, que té la capacitat d'acumular l'energia tèrmica fins que s'hagi d'utilitzar.

Com funciona el sistema Dish Stirling


Dades d'equivalència

L'energia tèrmica generada pel captador solar equival a 1/3 del consum d'1 torn de dutxa de l'ecoparc i al consum d'aigua calenta diari d'un habitatge de 4 persones (família tipus). El dish-stirling ocupa 9,5 m2, una superfície tres vegades més petita que el que ocuparia un sistema equivalent de plaques tèrmiques i fotovoltaiques convencionals (30 m2).

Monitoratge

El sistema consta d'un monitoratge connectat a la plataforma oficial del projecte DIDSOLIT-PB, que permet visualitzar el consum d'energia elèctrica dels vestuaris de l'edifici, la producció energètica de la instal·lació termosolar i el seu percentatge de contribució al consum dels vestuaris de l'edifici, l'estalvi econòmic i la reducció d'emissions de CO2.

Sistema de monitoratge

Puja

Dades

Producció per tipologia d'instal·lacióEnergia consumida i cogenerada per les EDAR

L'any 2013 dels 196.614 MWh d'electricitat cogenerada a les depuradores, 117.326 MWh han estat consumits per la mateixa planta. Aquesta producció d'energia per cogeneració ha patit una disminució del 27 % respecte 2012. El consum, alhora, s'ha reduït en un 9,4 %.Energia cogenerada a instal·lacions de residus

Durant el 2013 ha augmentat la producció d'energia als Ecoparcs, la planta integral de valorització de residus (PIVR) de Sant Adrià de Besòs i l'antic dipòsit clausurat de la vall d'en Joan (dipòsit del Garraf). En total, s'han produït 258.549 MWh, un 11,2 % més que el 2012. L'energia generada en aquestes instal·lacions equival al subministrament a  60.451 habitatges.

Malgrat tot, la situació actual d'inseguretat jurídica sobre la política energètica del Govern crea una desconfiança que dificulta la presa de decisions futures per continuar estimulant l'ús de les energies renovables. Tot i així, durant el 2013 la cogeneració d'energia a nivell global ha seguit una tendència a l'alça respecte els nivells del 2012.

Puja