Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Energies renovables

L'Estratègia de gestió del carboni incorpora accions de reducció, com ara el foment de les energies renovables, en detriment de l'ús de combustibles fòssils i envers un menor impacte ambiental de les instal·lacions de gestió i/o concessió metropolitana.

Plaques d'energia solar

Projectes

DIDSOLIT

L'AMB i l'Ecoparc del Besòs han participat i col·laborat en el projecte europeu DIDSOLIT-PB d'implementació d'un sistema solar de concentració innovador, coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Captador solar parabòlic


Aquest projecte promou l'ús de tecnologies solars innovadores per a la generació d'energia distribuïda, és a dir, generar l'energia a prop d'on es consumeix.


Aquest sistema consisteix en un captador solar parabòlic que concentra l'energia solar per generar energia elèctrica i tèrmica, amb una relació de potencia 1:3 kW. L'energia elèctrica es genera mitjançant un motor Stirling i l'energia tèrmica en refredar el mateix motor. L'energia tèrmica s'obté gràcies a un bescanviador de calor ubicat a l'interior del dipòsit, que té la capacitat d'acumular l'energia tèrmica fins que s'hagi d'utilitzar.

Com funciona el sistema Dish Stirling


Dades d'equivalència

L'energia tèrmica generada pel captador solar equival a 1/3 del consum d'1 torn de dutxa de l'ecoparc i al consum d'aigua calenta diari d'un habitatge de 4 persones (família tipus). El dish-stirling ocupa 9,5 m2, una superfície tres vegades més petita que el que ocuparia un sistema equivalent de plaques tèrmiques i fotovoltaiques convencionals (30 m2).

Monitoratge

El sistema consta d'un monitoratge connectat a la plataforma oficial del projecte DIDSOLIT-PB, que permet visualitzar el consum d'energia elèctrica dels vestuaris de l'edifici, la producció energètica de la instal·lació termosolar i el seu percentatge de contribució al consum dels vestuaris de l'edifici, l'estalvi econòmic i la reducció d'emissions de CO2.

Sistema de monitoratge

Puja

Dades

Producció per tipologia d'instal·lacióEnergia consumida i cogenerada per les EDAR

L'any 2015, dels 107.882 MWh d'electricitat consumida a les depuradores, 40.605 MWh han estat cogenerats per les mateixes plantes. La producció d'energia per cogeneració obtinguda durant l'any 2015 ha patit una petita dismunició de l'1,6% respecte el 2014. El consum però, s'ha vist incrementat en un 6%.Energia cogenerada a instal·lacions de residus

Durant el 2015 ha augmentat la producció d'energia per cogeneració als Ecopars i a l'antic Dipòsit Clausurat de la Vall d'en Joan (Dipòsit del Garraf). En total s'han produit 283.884 MWh, un 20% més que el 2014. L'energia generada en aquestes instal·lacions equival a subministrar energia a 66.374 habitatges.

Puja