Accessos directes:

IMPSOL

L'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial, IMPSOL, és una Entitat pública empresarial local que depèn de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. És un organisme públic amb personalitat jurídica pròpia, constituït a l'empara del que disposa l'article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i es configura així mateix com una entitat urbanística especial segons el que preveu la legislació urbanística.


Per obtenir informació sobre urbanitzacions i/o habitatges que s'han de construir, en construcció o construïts, així com avisos relatius a l'àmbit de l'habitatge com ara subhastes, informació sobre locals comercials o places d'aparcament, podeu consultar el web i tauler d'anuncis de l'IMPSOL.

IMPSOL