L'AMB aprova mesures de control i supervisió de les activitats d'Aigües de Barcelona al marge de la prestació del servei públic de l'aigua

Tornar

| Tema: Aigua

L'empresa haurà de lliurar informació prèvia a l'AMB a l'hora de presentar-se a un concurs i l'organisme metropolità en dictaminarà la idoneïtat. L'AMB també exigeix una comptabilitat diferenciada de les activitats paral·leles de l'empresa.


El Consell Metropolità de l'AMB del passat dimarts, 30 d'abril, va aprovar un conjunt de mesures de supervisió i control de les activitats empresarials en què participi Aigües de Barcelona i que no formin part de la prestació del cicle integral de l'aigua encomanada per l'AMB. 

Tot i que l'empresa no té limitacions per presentar-se a concursos i licitacions, sí que haurà de  comunicar a l'AMB els projectes en què participi o als quals vulgui presentar-se, a més de complir una sèrie de requisits i portar una comptabilitat diferenciada de les activitats paral·leles de l'empresa que no formin part del servei públic d'aigüa.

L'acord aprovat recentment pel Consell Metropolità especifica, com a principi general, que qualsevol activitat que pugui desenvolupar l'empresa mixta, i que no formi part del servei públic de l'AMB, sempre estarà condicionada a la garantia de la correcta prestació del servei principal, que és el subministrament d'aigua al territori metropolità.

A més, d'aquest acord també se'n deriva que l'empresa Aigües de Barcelona tindrà l'obligació de comunicar a l'AMB totes les activitats o projectes que estigui duent a terme actualment, mitjançant l'aportació de la documentació necessària. Aquesta documentació ha de justificar  la viabilitat econòmica de l'activitat, assegurar que no afecta el servei públic objecte del contracte i també aportar les mesures per a la diferenciació de la comptabilitat de cada activitat econòmica (com a unitat de negoci diferenciada).

Aigües de Barcelona ha d'aportar tota aquesta informació a l'AMB prèviament a l'adopció de nous compromisos de prestació de noves activitats, per tal que l'organisme metropolità pugui analitzar els possibles efectes de la nova activitat respecte a la del servei públic.

L'AMB pot adoptar, si ho considera oportú, les mesures necessàries per evitar la incidència en el servei públic com, per exemple, l'establiment de mesures correctores. I, fins i tot, en aquest sentit, pot exercir les actuacions que corresponguin legalment per evitar activitats que poguessin perjudicar el servei públic o els interessos econòmics de l'AMB. 

On

  • Marker

    Seu de l'AMB

Enllaços relacionats