Accessos directes:

El Consell Metropolità aprova iniciatives referents als pressupostos, la comercialització pública d'energia, el sistema de transport públic i la creació d'habitatge assequible

Tornar

| Tema: AMB - Institucional

Es vota favorablement el pressupost de l'AMB per al 2019, amb un augment en les inversions del 9,7% respecte l'any anterior. S'aprova definitivament l'ampliació de l'activitat de Barcelona Energia a tota la metròpolis; a partir del mes de gener l'empresa pública podrà subministrar energia a 20.000 llars del territori. El Consell Metropolità suspèn la licitació del servei Aerobús fins a la resolució de l'expedient que està tramitant l'Autoritat Catalana de la Competència. Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), l'operador públic privat d'habitatge de lloguer assequible, amplia el seu capital i comença a redactar els plecs per buscar soci privat. L'AMB signarà amb l'autoritat metropolitana de Manchester un conveni per fer front a reptes comuns com la lluita contra el canvi climàtic, la contaminació atmosfèrica i el sensellarisme.

Aprovació del pressupost de l'AMB per al 2019

El Ple del Consell Metropolità celebrat aquest matí ha votat positivament diverses mesures, la principal de les quals ha estat l'aprovació definitiva del pressupost de la institució, després del període d'al·legacions. Aquest inclou els comptes propis de l'AMB, que ascendeixen a 751 milions d'euros, i els estats de previsió dels seu organisme autònom, l'Institut Metropolità del Taxi, el seu ens públic empresarial d'habitatge IMPSOL i les societats en què participa íntegrament o majoritària: Transports de Barcelona SA, Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA, AMB Informació i Serveis SA, Projectes i Serveis de Mobilitat SA i Transports Metropolitans de Barcelona SL. En termes quantitatius, és el tercer pressupost del sector públic de Catalunya, darrere dels de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

El pressupost per a 2019 compleix els objectius d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit d'endeutament, i experimenta un creixement del 9,7% en relació amb el pressupost aprovat per al 2018. Aquest creixement és degut principalment a:
 • La dotació de recursos per dur a terme la integració tarifària dels 18 municipis metropolitans de la segona corona; l'increment de les dotacions destinades al finançament del Sistema de Transport Públic (STP) en règim de gestió indirecta, i l'increment  de l'aportació a l'ATM sobre el finançament del transport públic de viatgers.
 • L'aposta continuada per a la gestió integral dels residus i l'impacte ambiental que tenen.
 • La dotació de recursos per completar l'execució del Pla d'Inversions Metropolità aprovat pel mandat.
 • La dotació per assumir situacions de vulnerabilitat energètica a través del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals
El pressupost aprovat inicialment per al 2019 permet:
 1. Consolidar el conjunt de polítiques socials des de la perspectiva de garantir drets, especialment en l'accés als serveis públics, com el transport i els subministraments bàsics. Millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la metròpolis i combatre les desigualtats socials, que són unes de les prioritats més importants.
 2. Garantir la gestió eficient de la infraestructura verda metropolitana. Els espais verds urbans, el litoral metropolità, els espais naturals (Collserola, el Garraf i la Marina) i els eixos fluvials (Llobregat i Besòs) són sistemes naturals que s'han de gestionar des d'una visió integral i transversal, per tal de millorar-ne l'eficiència, la qualitat i optimitzar-ne els recursos.
 3. Permet complir el compromís de destinar el 0,7% del pressupost propi en cooperació internacional i seguir en la millora de la qualitat democràtica, a través de l'Agència de Transparència Metropolitana.
Aprovació definitiva de Barcelona Energia

El Consell Metropolità també ha aprovat definitivament la memòria justificativa per a l'exercici de l'activitat econòmica de Barcelona Energia, operador elèctric metropolità, en règim de lliure concurrència, consistent en la comercialització pública d'energia per mitjà de l'empresa pública Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA). L'aprovació inicial va tenir lloc el passat 16 d'octubre de 2018, i ha transcorregut el termini d'informació pública de la memòria sense que s'hagin presentat al·legacions.

Des del juliol del 2018, Barcelona Energia ja abasteix els equipaments públics de l'Ajuntament de Barcelona. A partir del 2019, podrà iniciar el camí per subministrar energia a instal·lacions que siguin titularitat de l'AMB. També es podran iniciar els tràmits per donar sumbinistrament als particulars que ho sol·licitin.

Barcelona Energia opera sota els següents valors:
 • Comercialitza energia certificada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) amb garantia d'origen 100% renovable.
 • Promou la generació local d'energia renovable amb l'objectiu d'avançar en la transició energètica, reduir les pèrdues energètiques associades al transport, reduir les emissions contaminants i les de CO2, disminuir la dependència de l'exterior i, a més, deixar de dependre de l'oligopoli elèctric actual.
 • És pública i treballa de manera coordinada amb la resta de serveis de Barcelona i l'AMB.
 • Promou la generació local d'energia renovable.
 • Promou la cultura energètica de la ciutadania per millorar l'eficiència i l'estalvi.
 • Permet una governança participada, obrint espais per tal que la ciutadania pugui tenir un paper actiu en la presa de decisions de la comercialitzadora, i alhora situa el ciutadà al centre i treballa per al dret a l'energia i per donar resposta a la llei 24/2015, de pobresa energètica.
Suspensió de la licitació del servei Aerobús

Davant l'advertiment rebut per la Direcció General de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) i el que disposa l'article 150 de la LCSP, el Consell Metropolità de l'AMB ha suspès avui el procediment per a la licitació del contracte de concessió del servei de l'Aerobús, actualment en curs, fins a la resolució de l'expedient que està tramitant l'Autoritat Catalana de la Competència.

El concurs públic i la licitació del servei d'Aerobús, fet per l'AMB, s'ha dut a terme de manera clara i transparent, amb tots els requisits legals i amb total transparència. La investigació en qüestió se centra i cenyeix exclusivament en l'àmbit de les empreses, i no en la realització del concurs ni en el procés de licitació per part de  l'AMB. Concretament, l'expedient de l'ACCO té per objectiu dilucidar l'existència de pràctiques que podrien ser contràries a la normativa de competència, consistents en una concertació entre algunes de les empreses concurrents a la licitació i una possible alteració del mercat.

L'AMB ha pres aquesta decisió tenint en compte que la licitació encara no es troba adjudicada i que l'empresa més ben classificada podria estar implicada en una conducta restrictiva de la competència.

D'altra banda, des de l'AMB es destaca que aquest procediment administratiu sancionador no afecta la prestació del servei d'Aerobús, que es continuarà oferint amb les mateixes característiques i condicions que fins ara, i per la mateixa empresa. Actualment el servei d'Aerobús, titularitat de l'AMB, l'opera l'empresa SGMT.

Finalment, l'AMB demana a l'ACCO que la tramitació de l'expedient sancionador que està instruint es faci com a procediment sumaríssim, tal com estableix l'article 150 de la LCSP, per tal de no provocar perjudicis a l'erari i a l'interès públic, així com als participants a la licitació.

Una vegada l'ACCO resolgui aquest expedient sancionador, l'AMB donarà continuïtat al concurs, en funció de la resolució i les conseqüències que se'n derivin.

Un pas més en la constitució d'Habitatge Metròpolis Barcelona

El consell Metropolità de l'AMB ha donat conformitat a l'ampliació de capital d'Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), l'operador públic privat d'habitatge de lloguer assequible i abast metropolità. Aquesta ampliació arribarà fins als 12 milions d'euros, que subscriuran a parts iguals els actuals soci (l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona). Per la seva banda, l'AMB farà efectiva l'ampliació amb l'aportació de dues finques als municipis de Sant Boi de Llobregat i Montgat, respectivament. L'ampliació serà aprovada properament per part de la Junta General d'Accionistes d'HMB.

Habitatge Metròpolis Barcelona també ha presentat al Consell Metropolità l'informe resultant de la consulta preliminar, que ha de servir per a l'elaboració dels plecs per a la incorporació d'un soci privat a l'operador. D'aquesta manera, HMB passarà a ser una societat d'economia mixta. Es preveu l'inici del procediment de licitació durant el primer trimestre del 2019.

Aliança amb el Greater Manchester per per front a reptes comuns

L'AMB avança en el seu compromís, especificat en el PAM (Pla d'actuació metropolità), de "promoure polítiques de coordinació metropolitana i convivència que reforcin les garanties socials de la ciutadania". Amb aquest objectiu, avui s'ha aprovat la signatura d'un conveni entre l'AMB i l'Autoritat Combinada del Gran Manchester (GMCA), amb la finalitat de buscar solucions a problemes que afecten per igual aquestes dues metròpolis europees: l'accés a un habitatge digne, la lluita contra el sensellarisme, la lluita contra la contaminació atmosfèrica i la creació de ciutats intel·ligents.

El conveni, que no implica cap cost econòmic per part de les dues administracions, permetrà l'intercanvi d'experiències pensant en l'aprenentatge mutu, amb especial atenció en els següents aspectes:
 • Mecanismes de suport a les persones sense llar, amb un interès especial en els joves: coordinació entre administracions i agents socials i organitzacions de persones afectades que impulsen iniciatives d'inclusió social.
 • Promoció de formes tant tradicionals com innovadores de creació d'habitatges assequibles.
 • Redacció de plans de mobilitat urbana, augment i millora del transport públic, i lluita per a la qualitat de l'aire i contra el canvi climàtic.
 • Creació d'estratègies per posar les noves tecnologies al servei de la ciutadania, perquè aquesta participi en les decisions que afecten el seu barri, ciutat i metròpolis
La signatura d'aquest acord de col·laboració es va plantejar durant la visita a Barcelona, el passat mes de gener, d'Andy Burnham, alcalde metropolità de Manchester, per participar en un debat del grup de treball Fet Metropolità, que analitza la governança futura de la metròpolis de Barcelona. En la sessió i posteriors trobades amb representants polítics i tècnics de l'AMB es van constatar els punts en comú entre l'AMB i la GMCA. Es tracta de dues àrees metropolitanes dinàmiques i en creixement, amb un gran nombre d'empreses innovadores, infraestructures estratègiques i amb reptes similars pel que fa a l'augment de les desigualtats i l'exclusió, de manera que les estratègies per afrontar els reptes comuns poden treballar-se també de manera conjunta.

On

 • Marker

  Seu de l'AMB