Accessos directes:

El Consell Metropolità aprova diverses iniciatives referents al Cicle Integral de l'Aigua, la preservació del patrimoni natural i cultural i la promoció d'habitatge protegit

Tornar

| Tema: AMB - Institucional

S'aprova deixar sense efecte la pujada de tarifes del 4,1% proposada per Aigües de Barcelona fins que s'estudiïn les desviacions detectades. Es conclouen dos informes que valoren econòmicament els actius, tant públics com privats, de la xarxa del cicle integral de l'aigua. S'accelera el procés de segellament del dipòsit controlat de la Vall d'en Joan. Es posa en marxa el Programa de foment del patrimoni cultural i industrial de l'AMB, per poder rehabilitar amb fons europeus edificis i espais que aportin valor històric i turístic. L'AMB sol·licitarà formar part del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. S'aprova la redacció d'un catàleg d'assessorament als municipis en matèria d'habitatge protegit, per implementar la mesura de destinar el 30% de les noves promocions a pisos socials.

El Ple del Consell Metropolità celebrat aquest matí ha aprovat diverses mesures, la principal de les quals ha estat l'aprovació del decret de la Vicepresidència de Medi Ambient de l'AMB, presentat la setmana passada, que demana aturar l'increment del 4,1% per a les tarifes d'aigua potable a l'àrea metropolitana. Aquest augment havia estat proposat per Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana del Cicle Integral de l'Aigua (ABEMCIA).

El motiu que ha provocat la no acceptació de les tarifes són algunes desviacions detectades respecte de l'evolució dels ingressos via el rebut de l'aigua. En aquest sentit, el 2017 els ingressos previstos per l'empresa estaven xifrats en 297 milions d'euros, una estimació que finalment s'ha vist incrementada en 31 milions d'euros, fins arribar als 328 milions d'euros.

Davant d'aquest increment, l'AMB revisarà l'Acord marc del contracte amb Aigües de Barcelona per determinar l'origen exacte del desequilibri, i s'estudiaran aspectes com el cànon de coneixement que cobra AGBAR, les despeses de publicitat o els beneficis de l'empresa.

Durant el Ple, Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l'AMB, ha recordat que "gràcies a les polítiques tarifàries de l'AMB, en els últims dos anys el rebut de l'aigua ha tingut una reducció del 4%, que suposa un estalvi de 13 milions d'euros anuals per a la ciutadania", i que "en tant que titular del servei d'aigua potable, l'AMB té l'obligació de garantir que la ciutadania pagui un preu just per l'aigua".

Valoració de la infraestructura del cicle integral de l'aigua

Encara referent al cicle integral de l'aigua, el Consell Metropolità ha restat assabentat dels informes elaborats per l'AMB, que quantifiquen el valor dels actius de la xarxa d'Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua (ABEMGCIA), a data de 31 de desembre de 2012, moment en què es va posar en marxa aquest operador publicoprivat.

L'objectiu dels informes és determinar el valor econòmic de dos àmbits, tant pel que fa a la part pública de l'operador, representada per l'AMB, com pel que fa a la part privada:
  • Xarxa d'abastament d'aigua en baixa: tota la infraestructura de canonades, conduccions i altres elements que permeten fer arribar l'aigua potable des de la xarxa en alta fins als usuaris finals. Segons l'informe, els actius propietat de la Societat General d'Aigües de Barcelona (SGAB) sumen 131.801.448 €, mentre que els que són de titularitat municipal estan valorats en 93.881.246 €, que sumen un total de 225.682.693 €.
  • Xarxa de sanejament en alta: infraestructura que recull a través de diferents connexions les aigües residuals procedents cada municipi (col·lectors, estacions de bombament, emissaris) i les fa arribar fins a la depuradora. En total, aquesta part de la infraestructura està valorada en 491.991.202 €.
S'adjunta a la nota de premsa un resum dels dos informes.

S'accelera el procés de segellament del dipòsit controlat de la Vall d'en Joan

El Consell Metropolità també ha aprovat accelerar la represa dels treballs de clausura que s'estan duent a terme a la Vall d'en Joan, a l'espai de l'antic dipòsit controlat del Garraf. Aquestes feines, previstes en el nou projecte de restauració de l'espai aprovat fa un any, consisteixen a cobrir amb diverses capes de terra i làmines sintètiques tota la superfície que resta per segellar.

El motiu de la represa immediata ha estat la identificació, per part de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), d'una sèrie de compostos orgànics provinents de les capes de residus de l'antic dipòsit, a la zona costanera anomenada la Falconera, a l'oest del port del poble del Garraf.

Els treballs de segellament es realitzaran d'acord amb el que estableix el Decret 1/97, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats i s'iniciaran, com a màxim, en el termini d'un mes a partir de l'aprovació d'aquest matí. El finançament del total de les accions, quantificat en 27,7 milions d'euros, anirà a càrrec de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Així mateix, l'AMB ha sol·licitat a l'Agència de Salut Pública de Catalunya un seguiment continuat de la qualitat de l'aigua i de l'aire als voltants de la Falconera per evitar possibles impactes en el medi i en la salut de la ciutadania.

Promoció del patrimoni cultural i industrial metropolità

El Consell Metropolità també ha aprovat la posada en marxa del Programa de foment del patrimoni cultural i industrial de l'AMB, que té com a objectiu preservar i posar de relleu equipaments i espais dels municipis metropolitans amb un valor històric destacat. Aquest és un dels objectius estratègics del Pla d'actuació metropolità 2016–2019 (PAM).

El programa neix arran del conveni que l'AMB va formalitzar el 2017 amb la Generalitat de Catalunya, pel qual l'AMB gestiona, per primera vegada de manera directa, l'aportació de fons europeus FEDER (Fons Europeus de Desenvolupament Regional). Aquest acord estableix que, amb data límit 2023, l'AMB desenvoluparà un paquet de projectes per import de 60 milions d'euros, als quals s'afegiran 30 milions addicionals provinents dels fons europeus. Els projectes s'agrupen en tres grans eixos: millora de l'ús i la qualitat de les TIC, economia baixa en carboni i conservació i protecció de la infraestructura verda.

El programa aprovat avui posarà en marxa un procés participatiu amb els 36 ajuntaments metropolitans, per tal de rebre les seves propostes d'edificis o espais pendents de ser restaurats.

Una vegada rebudes, una Comissió Directora les valorarà segons la viabilitat dels projectes a mitjà i llarg termini, i es prioritzaran actuacions amb un clar interès metropolità, que posin de relleu l'herència cultural i industrial, i que alhora contribueixin a millorar l'oferta turística del territori.

L'AMB proposa entrar a formar part de la gestió del Delta del Llobregat

Una altra de les iniciatives aprovades durant el Ple ha estat sol·licitar l'adhesió de l'AMB al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

Aquest organisme va ser creat el maig del 2005, per garantir la gestió i la protecció dels espais naturals del delta del Llobregat. Està format per la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments del Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat.

L'objecte del Consorci és intervenir en els espais de protecció especial d'aquest espai natural. Actua com a entitat autònoma per delegació de les administracions que el formen, i executa els acords presos per a la gestió i la conservació d'aquest espai.

Així, el consorci s'ocupa de la preservació, l'estudi i la divulgació dels valors naturals i del paisatge del delta del Llobregat, així com la millora contínua de l'oferta d'ús públic i educatiu de l'entorn natural, sempre que aquesta sigui compatible amb la conservació.

Atès que les competències de l'AMB ja comprenen moltes d'aquestes activitats que tenen lloc dins dels límits del Delta (preservació del litoral, promoció de la biodiversitat, gestió del cicle integral de l'aigua), el Consell Metropolità ha considerat necessària la participació en el Consorci.

Suport als municipis per impulsar l'habitatge protegit

L'accés a l'habitatge és, cada cop més, un problema per a molts ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tal de facilitar que els municipis metropolitans puguin fer front a aquest problema, el Consell Metropolità ha aprovat iniciar la redacció d'un catàleg de recomanacions, per assessorar els ajuntaments metropolitans en el desenvolupament de les seves polítiques d'habitatge. Un cop aprovada aquesta iniciativa, el catàleg estarà redactat en un termini de 3 mesos.

Com a tret diferencial, aquesta guia inclourà eines per implementar la mesura de destinar a habitatge protegit el 30% de totes les noves promocions o grans rehabilitacions de tipus residencial.

Així mateix, s'ha traslladat a l'equip que actualment està redactant el nou Pla director urbanístic metropolità (PDU) que tingui en consideració les recomanacions que figuraran a la guia, perquè el nou Pla incorpori totes aquelles mesures d'impuls als objectius de solidaritat urbana, en matèria de  reserves per habitatge protegit.

On

  • Marker

    Seu de l'AMB